Кожна сучасна держава в процесі свого становлення й розвитку так чи інакше стикалася з мовним питанням.  як правило, рано чи пізно надавала перевагу єдиній державній, інакше кажучи офіційній, мові. Ця необхідність випливає із самої природи держави, з її суті й призначення. Адже держава, принаймні сучасна цивілі­зована, покликана не тільки забезпечувати захист населення певної території від зовнішніх посягань і підтримувати вну­трішній порядок у країні. Вона — і це, можливо, її найважли­віша функція — з конгломерату людей, попри всі їхні, часом навіть протилежні особисті, групові, класові, етнічні інтереси, врешті-решт творить єдине суспільство, злагоджений діючий організм, здатний цілеспрямовано сконцентровувати свої фі­зичні й духовні ресурси і, отже, самореалізовуватися.

Мова - це засіб спілкування людей; здатність говорити, писати, словесно висловлювати думки; висловлена думка, стиль викладу.
Про характер вимови звуків, звучання мови:
Благозвучна, голосна, гортанна, груба, гучна, дзвінка, красива, легка, мелодійна, музикальна, музична, м'яка, охрипла, плавна, повільна, приємна, різка, солодкозвучна, тиха, швидка, шумна
І він хвилюється. С о л о д к о з в у ч н а мова, скорившись розміру віршованих дворядь, розколихалася, мов повна брость садова, коли надходить час плодам її спадать (М. Бажан).

Про лаконічну або багатослівну мову:
багатослівна, коротка, лаконічна, лапідарна, скупа.

Можна багато писати про художню принадність ( ...) , про л а к о н і ч н у й т о ч -н у, м а л ь о в н и ч у й м у з и к а л ь н у мову письменника (Л. Новиченко).

Про просту, правильну мову:
бездоганна, вчена, доступна, жива, звичайна, зразкова, зрозуміла, легка, людська, народна, натуральна, невимуше...