Відповіді на запит

12361 Ділова мова
Одним з найпоширеніших варіантів відповіді на за­пит щодо постачання товару покупцеві в міжнародній торгівлі є оферта.

Оферта — це письмова пропозиція товару, яку робить продавець покупцеві. У ній висловлюється бажання чи готовність укласти угоду купівлі-продажу на умовах, вказаних у пропозиції. У міжнародній торгівлі розрізня­ють два види оферт — тверду та вільну.

Тверду оферту оформляє продавець на певну пар­тію товару лише одному покупцеві. При цьому вказуєть­ся термін, упродовж якого продавець зв’язаний своєю пропозицією. Цей термін називається опціоном. Якщо покупець беззастережно приймає всі умови оферти, про­давець зобов’язаний поставити товар на запропонованих ним умовах. В іншому разі він відповідає за можливі збитки покупця.

Вільна оферта обов’язково містить назву товару, кількість чи обсяг поставки, ціну товару, термін пос­тачання, умови платежу. Можуть бути зазначені також спосіб упаковки та маркування, санкції за порушення якогось пункту та інші дані. Оферта може направля­тись покупцеві у відповідь на запит чи за ініціативою продавця.

Тверда оферта на поставку товару може мати такий вигляд:

Шановні __________________________________!

Із вдячністю підтверджуємо отримання вашого запиту й висилаємо тверду оферту на поставку жіночих парфумів. Товар буде постачатися протягом трьох місяців (починаючи з дати отримання вашого замовлення) однаковими місячни­ми партіями. Якість і найменування парфумів повністю від­повідатимуть зразкам, які ви отримали минулого тижня.

Платіж здійснюється через інкасо проти пред’явлення сертифікату якості та вантажних документів.

З повагою___________

(підпис)

Крім оферти, відповіддю на запит може бути:

— обіцянка відправити пропозицію на поставку товару;

— відмова в поставці товару;

— прийняття запиту на розгляд;

— пропозиція змінити умови запиту;

— надіслати оферту тощо.

Приклад:

Шановні ____________________ !

Підтверджуємо отримання вашого запиту від ___________ на поставку чоловічого спортивного одягу. Повідомляємо, що цей запит прийнято на розгляд, а про остаточне рішення ми повідомимо вас додатково.

З повагою______________

(підпис)

Найуживаніші фрази у відповідях на запити:

Відповідаючи на ваш запит від____ стосовно поставки…

У відповідь на ваш запит повідомляємо…

Дякуємо за запит і надсилаємо тверду оферту на постав­ку…

З вдячністю підтверджуємо отримання вашого запиту й робимо вам тверду пропозицію на поставку…

У відповідь на ваш запит пропонуємо вам у рахунок взаєм­них поставок_____ метрів шовкової тканини…

Посилаючись на ваш запит від____, хочемо запропонувати вам…

Дякуємо за ваш запит на поставку_______ і повідом­ляємо, що ми могли б запропонувати Вам з поставкою однаковими місячними партіями…

Якість товару повністю відповідатиме зразкам, які ви от­римали від нас минулого тижня …

Сертифікат, що додається, повинен бути остаточним підтвердженням якості товару…

Повідомляємо вас, що товар відповідає міжнародним стан­дартам…

Платіж здійснюється через інкасо проти представлен­ня документів на відвантаження та сертифіката якості…

Платіж має здійснюватися через банк країни-продавця проти подання рахунку і транспортних документів…

Платіж здійснюється готівкою проти пред’явлення коно­саменту…

Платіж здійснюється через інкасо проти пред’явлення вантажних документів…

Платіж має бути здійснений у формі безвідкличного й під­твердженого акредитиву, відкритого в…

Ця пропозиція дійсна два місяці з дня отримання листа…
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Ділове листування, ділова мова

Схожі матеріали