Особливості вживання деяких сполучників

10849 Морфологія і Правопис
Сполучник і чергується з й, якщо попереднє слово закін­чується або наступне починається з голосного: сонце й місяць, висока й струнка, співає й декламує, комети й астероїди, Київ й Одеса.

Проте чергування і — й не відбувається:

а) після паузи: Щось такеє бачить око, і серце жде чогось (Т. Шевченко);

б) перед й, я, ю, є, ї: Петро і Йосип, груші і яблуні, вага і ємність',

в) при зіставленні і протиставленні: вороги і друзі, земля і люди, людина і космос,

г)  як правило, у заголовках: «Інтеграли і ряди», «Господарська і фінансова діяльність держадміністрації».

В одному реченні слід уникати надмірного повторення як сполучника /', так і сполучника та, доречно використовуючи то один, то другий: Економічній безпеці й незалежності Украї­ни загрожують гіперінфляція, падіння виробництва та величез­ний дефіцит бюджету, що спричиняє високі процентні ставки й підриває довгострокові вклади, корупція та організована зло­чинність (3 газети).

Парні сполучники не тільки... а й, як... так і та подібні слід розташовувати так, аби перша частина стояла перед одним однорідним членом речення чи групою їх, а друга — перед другим: Правильна політика в галузі розвитку продуктивних сил передбачає раціональне використання не тільки природних ре­сурсів, а й виробничого та науково-технічного потенціалу (не­правильно було б: «...передбачає не тільки раціональне вико­ристання природних ресурсів, а й виробничого та науково-тех­нічного потенціалу»).

Іноді для приєднання підрядного речення причини до го­ловного неправильно використовують слова «так як»: «Я не Дав відповіді, так як не з'ясував ще всіх обставин». Треба: Я не дав відповіді, бо {тому що, через те що, оскільки) не з ясував ще всіх обставин.
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, Морфема, словотвір, слово, правопиc, сполучник

Схожі матеріали