Прислівники, похідні від займенників, дієслів і прислівників

16850 Морфологія і Правопис

Кілька прислівників виникло від займенників той, весц що, скільки, стільки.

Більшість із них утворилася внаслідок злиття приймен­ників із займенниками: потім, затим, занадто, притому; зо­всім, передусім; нащо, навіщо, нізащо, причому, почому; наскіль­ки, настільки. Два мають форму непрямих відмінків без прий­менників: тому, чому.

Нечисленні прислівники, утворені від дієслівних основ, мають такі форми:

а) форму з префіксом нав- і суфіксом -ки: навсидячки, навстоячки, навприсядки, наввипередки;

б) форму колишніх дієприслівників: нехотя, перегодя, загодя;

в) форму сучасних дієприслівників: нехотячи, сидячи, стоячи, лежачи.

г) форму активних дієприкметників середнього роду в називному відмінку: захоплююче, хвилююче, вражаюче,
інтригуюче.        

Деякі прислівники творяться від прислівників.

Прислівники, утворені поєднанням прийменника з при­слівником, звичайно пишуться разом: відколи, відтепер, віднині, відтоді, забагато, занадто, назавжди, назавтра (те саме, шо й завтра), післязавтра, позавчора, позаторік, звідусюди, повсюди.

Але окремо пишуться прислівники на коли, на потім, на завтра (у значенні «на завтрашній день»), до завтра, на від­мінно, у стократ.

Первинні (займенникові) прислівники, як і неозначені та заперечні займенники, мають властивість поєднуватися з різ­ними словотвірними частками.

Прислівники, утворені від прислівників за допомогою сло­вотвірних часток, пишуться:

а) з частками аби-, де-, -сь, ні-, ані-, чи-, що-, як-, чимразом: абияк, абикуди, деколи, деінде, дедалі, якось, ніку­
ди, нітрохи, аніде, аніколи, чимало, щодалі, щонайдужче, якраз, чимдалі, чимскоріш, чимдуж;

б) з частками хтозна-, казна-, будь-, -небудь, -то через дефіс: хтозна-як, хтозна-звідки, казна-де, будь-коли, куди-небудь, як-небудь, десь-то, так-то.

Через два дефіси пишуться прислівники з часткою -не-посередині: як-не-як, коли-не-коли, де-не-де, хоч-не-хоч, а та­кож: будь-що-будь.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, дієслово, Морфема, словотвір, прислівник, слово, правопиc

Схожі матеріали