Синоніміка прийменників

11362 Морфологія і Правопис

Нерідко ті самі відношення між явищами дійсності можна передавати за допомогою різних мовних засобів, зокрема й прийменників. На місце в певних випадках можуть однаково вказувати прийменники в і на: в полі і на полі, в селі і на селі; але тільки: в парку, в саду, на майдані, на городі.

На розташування чогось відносно якогось предмета вказу­ють прийменники біля, коло, близько, при, край, над, під, поряд з поруч з. Перші три біля, коло, близько просторову близькість виражають у найзагальнішому вигляді: біля вікна, коло вікна, близько вікна; біля берега, коло берега, близько берега. Тіснішу близькість передають прийменники при, край: при березі, край берега. Прийменник над, крім вивищення, може виражати та­кож близькість: над водою, над дорогою. Так само приймен­ник під, крім нижчого розташування, часто вказує й на близь­кість: під горою, під лісом. Прийменники поряд з, поруч з (ос­танній стосується переважно осіб) указують, крім близькості, ше й на рівнозначність предметів: поряд зі школою, поруч із товаришем.

На зосередження дії чи розташування чогось навколо якогось предмета однаково, без певних відтінків значення вказують прийменники круг, довкола, навколо, навкруг, на­вкруги, кругом: Забіліли сніги навколо Києва, загуляли хурто­вини (О. Довженко). В лісах довкола села паслися корови і воли (І. Франко), У козацькому таборі, навкруг фортеці, копали шанці (Н. Рибак). У деяких випадках таке розташування може позначати й прийменник побіля, вказуючи водночас і на близь­кість: Птиці оселяться побіля ставу (М. Стельмах).

Для позначення місця, простору, всередину якого спрямо­вана дія, використовуються прийменники до і в (у): Увійшли вони у хатку — мати й Галя вже спали (Марко Вовчок). Хима вийшла з хати, він шуснув за нею до сіней (М. Коцюбинський). Але коли мовиться про межу дії, вживається лише приймен­ник до (замінити його прийменником в (у) не можна): Коваль аж до греблі провів його (А. Головко).

Для позначення часу, від якого починається дія, вжива­ються прийменники від (од) і з: І почав Саул підозрівати Давида від того дня (Леся Українка). З того часу в Україні жито зеленіє (Т. Шевченко). Але при вказівці на певний ^Дрізок часу використовується тільки прийменник від (од): 'ак од світання до пізньої ночі бігає, носиться білка маленька U1. Воронько).

При вказівці на час дії відносно якоїсь попередньої події користовуються прийменники після і по: після обіду і по

обіді, після півночі, по полудні: Після дощу гостріше пахнуть квіти (В. Сосюра). По війні, коли вже одгули бої, восени колись приходив ти до мене (П. Тичина). Проте перший із них указує на безпосереднє настання однієї події за іншою, другий — та­кого значення не має.

Для позначення часу дії відносно якоїсь наступної події вживаються прийменники до і перед: до схід сонця і перед сходом сонця. Але прийменник перед вказує на близький до наступної події час, тим часом як прийменник до може сто­суватися і віддаленого попереднього часу: Він подав мені роз­горнуту книжку, яку перед моїм приходом розглядав на столі (Ю. Яновський). До призову в армію хіба що дурень жениться (А. Головко).

Для позначення причини використовуються прийменни­ки з, від, за, через, завдяки, внаслідок, у результаті, у зв 'язку з, з огляду на, у силу, під впливом. Проте не всі вони взаємо­замінні. У певних ситуаціях майже однаково можуть вжива­тися з і від: з радості і від радості, з горя і від горя; але тільки: від вітру, від перенапруження. Близькі за значенням прий­менники через і завдяки, але перший із них вживається в разі повідомлення про несприятливі обставини, другий — у роз­повіді про сприятливі обставини: через хворобу, через нед­балість, через посуху; але: завдяки допомозі друзів, завдяки дбайливому доглядові (поміняти місцями ці прийменники ніяк не можна).

Мета виражається за допомогою прийменників для, за­для, ради, заради, з метою, в інтересах, на знак, в ім 'я, на честь, на випадок тощо. Дуже близькі за звучанням і значен­ням прийменники для і задля, ради, заради. Але якщо пер­ший просто виражає причину, то інші мають ще додаткове значення «в інтересах»: для продажу і задля (ради, заради) справедливості (в інтересах справедливості). Прийменники з метою, в інтересах належать до наукового, публіцистичного та ділового стилів. Прийменники на знак, в ім 'я, на честь мають урочистий відтінок. Прийменник на випадок виражає передбачливість.

Прийменники, таким чином, завдяки різним значеннєвим і стилістичним відтінкам забезпечують якнайточніше позна­чення різноманітних відношень, властивих реальній дійсності і її відображенням у людській свідомості.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

прийменник, морфологія, Морфема, словотвір, слово, правопиc

Схожі матеріали