Види дієслова

26607 Морфологія і Правопис
Одні дієслова називають дію, обмежену в часі початком або кінцем, а інші — дію, не обмежену ні початком, ні кінцем. За цією ознакою дієслова поділяються на два види: докона­ний і недоконаний. Видові значення властиві всім дієсловам та всім дієслівним формам.

Дієслова доконаного виду вказують на початок, кінець або одноразовість дії (тобто виражають обмежовану в часі ознаку) і відповідають на питання що  зробити?

Наприклад, дієслова заговорити, вилетів, рушимо, заспівав­ши вказують на початок дії; прогуркотіти, прилетів, напише­мо, сказаний, скошено, посидівши — на кінець дії; мигнув^ гукнете, допоможуть, ударивши — на одноразовість дії.

Від дієслів доконаного виду творяться тільки давномину­лий, минулий і простий майбутній часи {був згадав, згадав, згадаю), пасивні дієприкметники {прочитаний), активні діє­прикметники доконаного виду {позеленілий) та дієприслівники доконаного виду {прочитавши, позеленівши).

Дієслова недоконаного виду не вказують ні на початок, ні на кінець дії або ж означають повторювану дію (тобто виражають не обмежовану в часі ознаку) і відповідають на питання що  робити?

Наприклад, дієслова говорити, гуркочуть, летів, пишемо, розглядуваний, співаючий, сидячи не вказують ні на початок, ні на кінець дії; стукати, мигав, гукаєте, відвідуючи, ударяючи — вказують на повторюваність дії.

Від дієслів недоконаного виду творяться минулий, тепе­рішній та складний і складений майбутні часи {згадував, згадую, згадуватиму, буду згадувати), рідко пасивні дієприкметники {читаний), активні дієприкметники недоконаного виду {зеленіючий) та дієприслівники недоконаного виду {зеленіючи, читаючи).

Видове значення не впливає на основне лексичне значен­ня дієслова; дієслово, змінюючи свій вид, завжди називає ту саму дію, але з різними відтінками значення: будувати — збудувати, добудувати, перебудувати; нести — принести, віднесе ти, занести.

Для дієслів різного виду характерні різні типові відтінки значення. Дієслова доконаного виду можуть передавати такі значеннєві відтінки дії, як початок {заговорити, захворіти, побігти), результативність {дочекатися, домогтися, випросити, записати), вичерпаність {відслужити, перехворіти, втомитися), достатність {наговоритися, обійти), одноразовість {відвіда­ти, гримнути, війнути), інтенсивність {шугонути, штурхону­ти, попоходити), поширеність {поприлітати, поприходити, позаписувати) тощо. Дієсловам недоконаного виду властиві такі відтінки значення, як невизначена тривалість {рухатися, лежати, перебувати, шуміти), повторюваність {відвідувати, постукувати, перегукуватися), односпрямованість {летіти, пливти, прямувати), різноспрямованість {літати, плавати, розходитися) тощо.

Форми одного виду дієслів творяться від форм іншого виду за допомогою різних засобів:

а)  додаванням і відкиданням префіксів: світити — засвітити, дружити — подружити, вабити — привабити, ро­
стити — виростити, годувати — нагодувати; у разі додавання префікса ви- наголос переходить на префікс нести — винести, слухати — вислухати, волокти виволокти;          

б)  додаванням і відкиданням суфіксів: повторювати — вторити, допомагати — допомогти, грюкати — грюк, кінчати — кінчити, лишати — лишити; при цьо може змінюватися наголос: рушати — рушити, кричати крикнути, завойовувати — завоювати, запрошувати просити, стрівати — стріти; відбуватися чергу звуків: приносити — принести, загрібати — загребти;

в) чергуванням звуків у корені: збирати — зібрати, надсилати — надіслати, виїжджати — виїхати;

г) зміною наголосу: розкидйти — розкидати, скликйти — скликати, вслухйтися — вслухатися',

ґ) від інших коренів: брати — взяти, ловити — упіймати, заходити — зайти, шукати — знайти.

Є невелика кількість дієслів, які завжди виступають у формі або тільки недоконаного, або тільки доконаного виду. Тільки у формі недоконаного виду вживаються, наприклад, дієслова лихоманити, температурити, марити, піклуватися, досліджуватися, шпигувати, імпонувати, тріумфувати, вібру­вати, балансувати, даленіти тощо. Тільки доконаний вид ма­ють, наприклад, дієслова розговоритися, розкричатися, насидітися, нанюхатися, наплакатися, попоходити тощо.

Окремі дієслова поєднують у собі водночас обидва види (що робити? і що зробити?): мовити, розслідувати, женити; зокрема дієслова іншомовного походження: адресу­вати, авансувати, акредитувати, ампутувати, аргументувати, асигнувати, атакувати, атестувати, рекомендувати, телеграфувати та ін.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, Морфема, словотвір, слово, дієслово, правопис

Схожі матеріали