Запишіть текст фонетичною транскрипцією.Срочно!!!

1577
Група українських говірок являє окремий, більш або менш самостійний лінгвістичний тип, пов'язаний відомими рисами, що об'єднують різноманітність українських говірок в одне ціле - все одно, назовем його мовою чи наріччям


група украйінс'ких гов*ірок йавл'айе окремий б*іл'ш або менш самост'ійний л'інгв*істичний тип повйазаний в*ідомими рисами шчо обйеднуйут' р'ізноман'тн'іст' украйінс'ких гов*ірок в одне ц'іле все одно назовем його мовойу чи нар'іч:ам
Тільки користувачи можуть відповідати.