Контракт

6597 Ділова мова
Документація з кадрово-контрактових питань

Контракт — це правовий документ, що засвідчує пев­ну домовленість між партнерами (підприємством, ус­тановою та працівником) про засади спільної вироб­ничої та творчої діяльності.

Контракт має відповідати вимогам чинного законо­давства, зокрема, законам України «Про підприємство», «Про власність».

Контракт складається в двох примірниках — по одно­му для кожної з сторін.

КОНТРАКТ

з директором

м. Харків                                                                                                                             12 липня 2004 р.

ВАТ «Промекспорт» в особі генерального директора Кучерявенка Геннадія Олеговича, який діє на підставі Статуту, у подальшому «Роботодавець», з однієї сторони, і Микулич Роман Борисович, у подальшому «Директор», з другої сто­рони уклали цей контракт про нижченаведене:

Предмет контракту

Роботодавець доручає Директорові здійснювати загаль­не управління заводом оптичних приладів на правах госпо­дарського ведення за умови виконання таких вимог:

— забезпечення стабільного й динамічного розвитку під­приємства;

— розширення міжнародних зв’язків підприємства з ме­тою розширення ринку збуту продукції, створення спільних та дочірніх підприємств;

— удосконалення існуючої системи управління підпри­ємством.

Директор самостійно вирішує всі питання діяльності під­приємства, які належать до сфери його компетенції від­повідно до чинного законодавства, статуту ВАТ і цього кон­тракту.

Робота за цим контрактом є основним місцем роботи Директора.

Права й обов‘язки Директора

Директор має право:

Самостійно діяти від імені підприємства й представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних установах, включаючі судові, організаціях і підприємствах.

Розпоряджатися майном, грошово-матеріальними ціннос­тями підприємства відповідно до призначення підприємства. Наймати й звільняти робітників підприємства згідно з трудовим законодавством; застосовувати до них передбачені чинним законодавством заохочення й стягнення.

Видавати накази й давати вказівки, обов’язкові для всіх робітників підприємства.

Підписувати як перший розпорядник кредитів усі фінансові документи, відкривати в банку розрахункові та інші рахунки, укладати від імені підприємства угоди, віддавати доручення.

Затверджувати посадові й нормативно-технічні інструкції, інструкції з питань техніки безпеки, протипожежної безпеки тощо.

Визначати зміст і межі відомостей, які складають комерційну чи іншу таємницю підприємства, визначати порядок її захисту.

Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним за­конодавством, статутом ВАТ і підприємства.

Директор зобов‘язаний:

Здійснювати загальне керівництво всієї діяльності підприємства.

Координувати роботу підрозділів підприємства по виконанню планів випуску готової продукції, ефективному спів­робітництву із суміжниками, своєчасному виконанню договорів, укладених підприємством.

Забезпечити рентабельність роботи підприємства не нижче 23 %.

Уживати необхідних заходів по зниженню собівартості продукції, впроваджувати найефективніше обладнання, тех­нології, досвід.

Звітувати перед Роботодавцем у встановлені строки про результати діяльності підприємства.

Забезпечувати своєчасне виконання всіх зобов’язань перед державою, встановлених законодавством України.

Відповідальність Директора

Невиконання чи неналежне виконання Директором своїх трудових обов’язків, зловживання правами, внаслідок яких підприємство зазнало матеріальних чи моральних збитків, а також інші причини, передбачені законодавством та ста­тутом ВАТ, можуть бути підставою для дострокового при­пинення дії контракту відповідно до Кодексу законів про працю України.

У випадку завдання збитків підприємству внаслідок проти­правних чи некомпетентних дій Директора він зобов’язаний відшкодувати збитки в розмірах, передбачених законодавс­твом.

Не підлягають відшкодуванню збитки, які можуть бути віднесені до категорії нормального господарського ризику або форс-мажорних обставин.

Забезпечення умов праці, гарантії та компенсації

Заробітна плата Директора встановлюється в розмірі____. Крім того, йому виплачується________ % за квартал від чистого прибутку підприємства.

Основна відпустка Директора встановлюється тривалістю ________ календарних днів.

У випадку дострокового припинення дії контракту як з ініціативи Роботодавця, так і з ініціативи Директора Дирек­торові надаються всі гарантії та виплачуються всі грошові суми, встановлені трудовим законодавством України.

Дострокове припинення дії цього контракту може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством.

Зміни умов контракту, термін його дії

Зміни умов цього контракту можуть мати місце лише за згодою сторін із оформляються письмово як додатки до цього контракту. Контракт укладається на чотири роки.

Юридичні адреси сторін

Роботодавець:

Відкрите акціонерне товариство «Промекспорт».

312001, м. Харків, пр-т Московський, 126.

Директор:

Микулич Роман Борисович.

320786, м. Харків, вул. Шкільна, 19, кв. 28.

Роботодавець                                         (підпис)                    Г.О. Кучерявенко

(печатка)

Директор                                                  (підпис)                    Р.Б. Микулич
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

контракт, ділова мова, Адміністративне діловодство

Схожі матеріали