Рекомендаційні листи

8472 Ділова мова
Рекомендаційні листи в діловому світі практикуються дуже широко й давно вже стали невід’ємним елементом ділових стосунків і, відповідно, епістолярію. На від­міну від характеристики, рекомендація не обов’язково подається з місця роботи. Зацікавленою в рекомендації стороною, може бути або сама людина, або ж організа­ція чи фірма. Останнім особливо важлива об’єктивність, оскільки вони зацікавлені в добросовісних, кваліфіко­ваних працівниках або ж стипендіатах, що гідно вико­ристають виділені їм кошти.

Ситуації, коли особа має заручитися поважною ре­комендацією чи, навпаки, дати рекомендацію комусь, можуть бути дуже різними: клопотання про посаду, вла­штування на нову відповідальну роботу, подання на здо­буття стипендії чи гранту й т. ін.

Діловий етикет передбачає, що за рекомендацією зверта­ються до тих, хто справді добре знає особу, про яку йдеться в рекомендації (її професійні та людські якості, коло за­цікавлень, наукові праці тощо), має певний авторитет та визнання у своїй галузі й готовий поручитися за неї своїм авторитетом. При цьому в рекомендації можуть вказувати­ся не тільки позитивні якості претендента. Об’єктивність і правдивість рекомендації — це справа ділової честі, і за успіхами чи помилками рекомендованих осіб стоятиме авторитет і добре ім’я того, хто рекомендував цю особу.

Рекомендаційні листи складаються, як правило, з двох частин:

1. У першій частині вказуються мінімальні відомості про рекомендованого: скільки часу, звідки, з якого боку його знаєте, з якими його працями чи досягненнями знайомі та ін.

2. У другій частині має бути чітко сформульоване те, заради чого, власне, й пишеться рекомендація: рекомен­дую чи не рекомендую. Врешті-решт висловлюється го­товність нести певну відповідальність за рекомендовану особу.

Приклад:

Вельмишановний п. __________________ !

Знаю, що Ви саме комплектуєте дослідну лабораторію з питань розробки______________ Хочу порекомендува­ти Вам звернути увагу на________ . Знаю його ще зі студентських років, коли він блискуче за­хистив дипломну (магістерську) роботу на тему _____________________________ . Згодом він працював під моїм керівництвом при реалізації програми________ та проекту_________ і зарекомендував себе старанним і наполег­ливим працівником.

Як дослідник п._________ характеризується нестандар­тністю мислення, прагненням до пошуків нових шляхів реалі­зації задуманого, гідною поваги сумлінністю. Останнім ча­сом його професійні інтереси все більше схилялися до кола проблем, які вирішує Ваша організація. Саме тому спільна діяльність може дати дуже добрі результати для вас обох.

Гадаю, що, прийнявши п.________ на посаду _________ , Ви зробите оптимальний вибір, найбільш корисний як для Вашої справи, так і для ___________________.

З щирою повагою до Вас __________________________

(підпис)

Рекомендації не обов’язково мають бути позитивни­ми. В них можуть вказуватися вади претендента, які мо­жуть стати перешкодою на шляху до успіху й про які можна делікатно зазначити в рекомендаційному листі, попереджуючи тим самим можливі ускладнення чи не­порозуміння.

Рекомендації можуть бути також негативними (так звані «закриті рекомендації»). Така рекомендація даєть­ся, якщо автор вважає, що претендент не зовсім відповідає посаді, про яку клопочеться (не зможе виконувати покладених на нього обов’язків, програма наукового дослідження не входить у коло його інтересів тощо).

Приклад:

Шановний п.__________________ !

Я отримав Вашого листа з проханням дати об’єктивну ре­комендацію п. __________________, який віднедавна клопочеться про посаду ________________ у Вашій фірмі. П. ______________ я знаю з ________ року, тобто відтоді, як він почав працювати в нашому об’єднанні. Безперечно,
п. _______________ — дуже чуйна, добра, товариська лю­дина, користується повагою та авторитетом серед колег. Однак, на жаль, я не можу взяти на себе відповідальності високо оцінити його професійні якості. Тим більше, що по­сада, на яку він претендує, дуже відповідальна й вимагає ве­ликого досвіду роботи в нашій галузі та навичок спілкування із зарубіжними партнерами, яких у п. _______________ , на жаль, немає.

Думаю, що, пройшовши певний курс підготовки, він зміг би справитись з відповідними обов’язками, але на даний мо­мент він, на мою думку, не зовсім готовий до виконання завдань, передбачених цією посадою.

Щиро прошу вибачення, якщо цим листом я розчарував вас. Однак беручи до уваги наше багатолітнє знайомство й чудово розуміючи важливість вибору кандидатури на посаду_____________ , я вважав своїм обов’язком дати Вам правдиву інформацію.

Залишаюсь з повагою______________

(підпис)

Дуже часто рекомендацій потребують претенденти на отримання дотацій, стипендій, премій, грантів тощо. Оскільки учасників конкурсу може бути дуже багато, то для полегшення роботи й охоплення всіх рис, які, на думку спонсорів, необхідні переможцю, до аплікаційної форми інколи додають формуляри рекомендацій. Той, хто рекомендує, повинен лише чітко заповнити відповід­ні пункти.

Примітка для того, хто рекомендує:

— заповніть формуляр (надрукуйте або чітко на­пишіть);

— за необхідності додайте один-два аркуші.

1.Коротко з’ясуйте, відколи ви знаєте претендента й наскільки знайомі з його роботою. Якщо претен­дент студент чи аспірант, заповніть, будь ласка, пункти 2—7.

2. Загальна підготовка _________________________________________.

3. Оригінальність _____________________________________________.

4. Розсудливість______________________________________________.

5. Старанність, працьовитість___________________________________.

6. Уміння усно й письмово висловлюватися ________________________.

7. Уміння проводити дослідження_______________________________ .

8. Загальні зауваження________________________________________ .

9. Ви знайомі з пропонованим проектом чи темою ди­сертації? Як цей проект оцінюєте?

___________________________________________________________.

Прізвище, ім’я

Галузь науки ________________________________________________

Установа чи навчальний заклад, яку посаду займаєте, учений ступінь

___________________________________________________________

Службовий телефон__________________________________________

Домашній телефон___________________________________________

Підпис _____________________________  Дата __________________
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Ділове листування, ділова мова

Схожі матеріали