Трудова угода

10388 Ділова мова
Трудова угода — це документ, що укладається між ор­ганізацією й працівником, який не входить до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договір­них засадах із відповідними установами та підпри­ємствами.

Укладається в кількох примірниках, один з яких видається виконавцеві, а інші зберігаються в справах за­мовника.

Обов’язковими реквізитами угоди (контракту) є:

1. Назва документа.

2. Місце укладання документа.

3. Дата.

4. Текст. Текст угоди (контракту) укладається довіль­но. Як правило, у тексті вказуються такі відомості:

а. Дані про сторони, які укладають угоду (конт­ракт).

б. Предмет угоди (контракту).

в. Обов’язки й права сторін.

г. Взаєморозрахунки сторін.

д. Відповідальність сторін.

є. Додаткові умови (умови розірвання угоди, термін дії тощо).

ж. Реквізити, підписи сторін.

5. Підписи сторін.

6. Засвідчення (за необхідності).

Приклади трудової угоди

Трудова угода

м.Харків                                                                                                                            22 березня 2009 р.

ПП «Колос» в особі директора Каширіна Олега Мико­лайовича, який діє на підставі Статуту, у подальшому «За­мовник», з однієї сторони, і Фірсов Іван Володимирович, у подальшому «Виконавець», з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Замовник надає Виконавцеві роботу на посаді інженера-програміста і покладає на нього виконання таких видів робіт:

1.1. Придбання комп’ютерів та оргтехніки, об’єднання комп’ютерів у єдину мережу для забезпечення роботи всіх управлінських підрозділів Замовника.

1.2. Створення програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, обліку товарів на складах та їх руху, моніторингу ефективності комерційної діяльності структур­ них підрозділів.

1.3. Підготовка персоналу для роботи в комп’ютерній мережі.

1.4. Організація сервісного обслуговування комп’ютерної мережі та оргтехніки в усіх підрозділах Замовника.

2. За виконану роботу Замовник зобов’язується випла­чувати Виконавцеві місячну заробітну плату в розмірі ______ грн. Виплата зарплатні проводиться раз на місяць не пізніше 10 числа кожного місяця. У відповідності до Поло­ження про премії Виконавцеві може виплачуватися премія.

3. Умови праці й відпочинку Виконавця визначаються Правилами внутрішнього розпорядку (п’ятиденний робочий тиждень, нормований робочий день, вихідні дні — субота, неділя).

4. Замовник виплачує Виконавцеві місячний проїзний кви­ток на всі види транспорту, крім таксі. Оплата проводиться за умови здачі в бухгалтерію Замовника проїзного квитка за минулий місяць у двотижневий термін із підписом Виконав­ця, який здав квиток.

5. Термін дії цього договору — 8 місяців, починаючи з 22 березня 2009 р. За згодою сторін договір може бути розірваний у будь-який час. До завершення дії договору він може бути розірваний Замовником на підставах, передба­чених чинним законодавством.

Замовник         (підпис)               О. М. Каширін

(печатка)

Виконавець       (підпис)             І. В. Фірсов

Трудова угода

м.Харків                                                                                                                          18 травня 2005 р.

Цю трудову угоду укладено між ПП «Валдай» в особі директора Никоненка Романа Ігоревича і Шубовським Ми­колою Сергійовичем про подане нижче.

Шубовський М.С. з 12.05.2005 р. до 12.07.2005 р. зобов’язується виконати таку роботу:

— провести підготовчу роботу по встановленню авто­номної системи опалення в офісі ПП «Валдай»;

— придбати, встановити, зареєструвати в сервісному центрі газові котли, змонтувати систему опалення й провести необхідні пускові роботи;

— провести повний ремонт приміщень офісу після за­вершення робіт.

Особливі умови

Замовник зобов’язується:

1. Своєчасно придбати необхідні матеріали для встановлення автономної системи опалення та виконання ремонтних робіт.

2. У тижневий термін після підписання акта про приймання робіт виплатити Шубовському М. С. суму в розмірі __________грн.

Виконавець Шубовський М. С. мешкає за адресою: м. Харків, вул. Б. Чичибабіна, буд. 7, корпус 2, кв. 28. Паспорт, серія ММ № 597468 виданий Дзержинським РУ МВС України в м. Харкові 23 березня 1998 р.

Сімейний стан: дружина Шубовська Л. Б.; син Шубовсь­кий О. М.

Особовий рахунок ощадної книжки № 2697021, ощадна каса № 12, розрахунковий рахунок районного відділення Ощадбанку № 7864.

Сторони договору:

Замовник:                                                 (підпис)                                       Р. І. Никоненко

(печатка)

Виконавець                                              (підпис)                                      М. С. Шубовський
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Трудова угода, ділова мова, Адміністративне діловодство

Схожі матеріали