Вживання слів відповідно до їхнього значення

21993 Лексика
Слово в мові має вживатися в його загальноприйнятому лексичному значенні. Відхилення від його значення може при­звести до непорозуміння, а то й до неправильного тлумачення сказаного.

Найчастіше трапляються сплутування значення таких слів:

адрес — письмове вітання кого-небудь із видатною подією в його житті (вітальний адрес, вручити адрес); адреса — місце перебування (на мою адресу, помилитися адресою);

вирішити — прийняти рішення; бути вирішальним (вирі­шили страйкувати, іноді хвилина вирішує все); розв'язати — реалізувати, знайти відповідь на поставлену умову (розв 'я-зати проблему, питання, задачу);

виручка — допомога (прийти на виручку, виручка в скрутну хвилину); виторг — гроші, одержані від продажу чого-не­будь (рахувати виторг);

відношення — причетність до чого-небудь; зв'язок із ки­мось, чимось; взаємозв'язок між предметами (процентне відношення); ставлення — характер поводження з ким-не-будь, чим-небудь (ставлення до людей, ставлення до праці);

вірно — надійно; щиро {любити вірно, вірно служити); пра­вильно — відповідно до правил; істинно; безпомилково {правильно міркувати, правильно розв 'язати задачу);

дякуючи — висловлюючи вдячність {дякуючи за підтрим­ку); завдяки — внаслідок; за сприяння {завдяки збігові об­ставин, завдяки наполегливості);

заказувати — забороняти; не дозволяти; рішуче радити не робити чого-небудь {заказано рубати дерева, заказати по­лювання); замовляти — доручати кому-небудь виготовити, підготувати або доправити шо-небудь; казати магічні слова {замовити костюм, замовити рану, замовити слово);

любий — дорогий; близький серцю {люба матусю, любий друже); будь-який — байдуже який; який завгодно {будь-яка людина, будь-який предмет);

на протязі — у різкому струмені повітря {не стій на про­тязі); протягом — за час {протягом години, протягом року);

не дивлячись — не бачачи {не дивлячись на дорогу, не дивля­чись у вічі); незважаючи — всупереч несприятливим умовам {незважаючи на ранній час, незважаючи на труднощі);

неділя — сьомий день тижня {неділя — день відпочинку); тиждень — сім днів {протягом тижня, сім п'ятниць на тиждень);

об'єм — величина чого-небудь, вимірювана в кубічних од*к ницях {об'єм конуса, об'єм і форма); обсяг — розмір; вели­чина чого-небудь {обсягробіт, обсяг знань);

обумовлювати — робити певні застереження в угоді, іншому документі {обумовити відповідальність за невиконання); зумовлювати — бути причиною; спричиняти {зумовити пожежу);

підписка — письмове зобов'язання або підтвердження чо­гось {підписка про невиїзд); передплата — попередня плата за шо-небудь {передплата на газети);

попереджати — наперед повідомляти кого-небудь про шось {попереджати про небезпеку, попереджати про відповідаль­ність);

запобігати — не допускати; заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане; догоджати кому-небудь {запобігати злочинам, запобігати перед начальством); рахувати — визначати кількість, суму чого-небудь; нази­вати числа в послідовному порядку {рахувати гроші, раху-

вати дні); вважати — мати думку; гадати (вважати за по­трібне, вважати справедливим);

розгрузити — зіпсувати ходьбою, їздою розмоклу від дошу дорогу або стежку (розгрузити болото);

розвантажити — знімати вантаж із машини; звільняти кого-небудь від над­мірного навантаження (розвантажити машину);

складати — розміщувати шо-небудь у певному порядку, в одному місці; збирати докупи що-небудь; монтувати (складати речі, складати руки, складати зброю, складати відозву, складати шану, складати велосипед); становити — являти собою; утворювати певну суму, кількість (ста­новити більшість, становити виняток, становити пев­ний відсоток);

являтися — з'являтися; виринати; виникати; привиджуватися (являтися уві сні); бути — виступає в ролі зв'язки в складеному присудку; існувати (бути здоровим, бути героєм  бути в театрі).
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

лексика, письмо, мова, слово

Схожі матеріали