Написання і відмінювання власних особових назв

65551 Морфологія і Правопис
 Українські прізвища пишуться за тими самими нормами правопису, шо й слова, від яких їх утворено: Сивокінь (бо си­вий кінь), Онищук (бо Онисько), Олійник (бо олія), Січкаренко (бо січка), Олексієнко (бо Олексій).

Буква и пишеться:                 

а) у корені, якщо вона є в слові, від якого утворено прізвище: Глинський (бо глина), Скибенко (бо скиба), Киричук (бо Кирило), Гаврилишин (бо Гаврилиха);

б) у префіксі при-: Прищепа, Пришва, Приймаченко;

в)у суфіксах -ик-, -иц-, -ич-, -ил(о), -ин-: Дудик, Олійник, Петрщький, Базилевич, Петриченко, Павличко, Закусило, Покотило, Ковалишин, Жулинський.

Буква і пишеться:

а) у корені, якщо вона є в слові, від якого утворено пріз вище: Лісниченко (бо ліс), Білик (бо білий), Різник (бо різати), Залізняк (бо залізо), Леміш (долеміш);

б)у префіксі під-: Підсуха, Підоплічко, Підопригора, Підвисоцький;

в) у суфіксі -ій: Багрій, Заморій, Червоній, Кублій.

Апостроф у прізвищах пишеться за тими самими правила­ми, що й в інших словах: Крип'якевич, Дроб'язко, Солов'янен-ко, Карп'юк, Стеф'юк, М'яло, Мар'яненко, Лук'янчук; але: Дов-бяга, Ужвюк, Рябокляч.

М'який знак у прізвищах вживається за тими самими пра­вилами, що й в інших словах: Семенець, Вихованець, Довгань, Рудь, Гуць, Шмигельський, Старицький, Водолазький; але: Бондар, Панченко (хоч Панько), Гринчишин (хоч Гринько), Дяченко (бо дяк), Касяненко (бо Касян), Улянич (бо Уляна).

Букви подвоюються в прізвищах, якщо одна частина слова закінчується, а друга починається на ту саму букву: Ліддубний, Беззубенко, Винниченко, Тютюнник, Долинний.

За характером відмінкових закінчень імена та прізвища людей, як і загальні назви, розподіляються за відмінами. Пріз­вища, що мають форму прикметників, і ті, що не змінюються, до жодної відміни не належать (Світличний, Швторадні). Іме­на та прізвища із закінченням -а належать до I відміни {Со­фія, Петрівна, Микита, Кияниця); чоловічі імена та прізвища без закінчення -а — до II відміни (Андрій, Павло, Петрович, Шевчук, Полковенко); жіночі імена без закінчення -а — до Ш відміни (Любов, Руф). Ці особові назви так само розподіля­ються й за групами: з основою на твердий не шиплячий — тверда група (Степан, Петро, Віра, Вікторівна, Манжура); з основою на твердий шиплячий — мішана група (Дорош, Саша, Вікторович, Кайдаш); з основою на будь-який м'який — м'яка група (Василь, Сергій, Надія, Неля, Круть, Сивокінь).

Імена та імена по батькові відмінюються відповідно до своєї відміни і групи:

Н.           Ігор Васильович               Любов Іванівна

Р.           Ігоря Васильовича           Любові Іванівни

Д.           Ігореві (-ю) Васильовичу (-еві)   Любові Іванівні

3.            Ігоря Васильовича           Любов Іванівну

О.           Ігорем Васильовичем      Любов 'ю Іванівною

М.          (при) Ігореві (-ю) Васильовичу (-еві)    Любові Іванівні

Кл.         Ігорю Васильовичу          Любове Іванівно

Не відмінюються жіночі прізвища на -о (Костенко, Шуми-ло, Бойко, Стрілько) та на приголосний (Драч, Братунь, Гай~ дай, Корунець), а також деякі іншомовні чоловічі й жіночі' прізвища, а саме:

а) неслов'янські прізвища з кінцевим голосним (крім -а після приголосного та -я): Делакруа (але: Лорка — Лор-ки), Гюго, Лонгфелло, Руссо, Данте, feme, Гейне, Лаву-азьє; Гальвані, Голсуорсі, Віньї, Мушкудіані, Шоу, Пом-піду; але: Дюма, Золя (з -а після приголосного);

     б) російські прізвища на -их, -аго, -ово: Гладких, Долгих, ,,         Живого, Дурново;

    в) українські прізвища на зразок Півторадні, Леле; псев-              доніми Ле, Трублаїні.

Інші прізвища відмінюються.

Прізвища прикметникового типу на -ий, -а відмінюються, як прикметники:

Підпалий                      Нижній           Підпала       Нижня

Підпалого                    Нижнього       Підпалої     Нижньої

Підпалому                   Нижньому     Підпалій      Нижній

Підпалого                     Нижнього     Підпалу      Нижню

Підпалим                     Нижнім         Підпалою    Нижньою

(при) Підпапому         Нижньому    Підпалій      Нижній

Підпалий                      Нижній         Підпала       Нижня

Прізвища, що мають форму присвійних прикметників (із суфіксами -ів-, -ов-, -ев-, -ин-), відмінюються за такими зраз­ками:

Чоловічі   прізвища

Розсоха                      Ганжа

Розсохи                      Ганжі

Розсосі                       Ганжі

Розсоху                     Ганжу

Розсохою                  Ганжею

(при) Розсосі             Ганжі

Розсохо і Розсоха   Ганжо і Ганжа

Збереження звука і у відмінкових формах прізвищ на -ів із! погляду фонетичних законів української мови ненормативне.Проте на практиці звук і переважно зберігають за аналогією до називного відмінка: Луків — Луківа, Луківу; Дяків — Дяківа,

Дяківу і т. д. (як і Куліш — Куліша, Кулішу; Кисіль — Кисіля, Кисілю; Чіп — Чіпа, Чіпу).

Жіночі прізвища

Дякова                 Ковалева

Дякової               Ковалевої

Дяковій               Ковалевій

Дякову                Ковалеву

Дяковою             Ковалевою

(при) Дяковій     Ковалевій

Дякова                 Ковалева

Жіночі прізвища, які мають форму присвійних прикмет­ників, можуть не відмінюватися: Олена Дяків, Олени Дяків, Олені Дяків і т. д.; Ганна Лесин, Ганни Лесин, Ганні Лесин тощо.

Чоловічі прізвища, які походять від назв національності, відмінюються як відповідні іменники: Волошин — Волошином, Сербин — Сербином, Турчин — Турчином, Литвин — Литвином. Жіночі прізвища цього типу не відмінюються: Ольга Волошин, Ольги Волошин, Ользі Волошин і т. д.

Усі інші прізвища відмінюються як:

1) іменники І відміни твердої, мішаної :

Розсоха                      Ганжа                       Гмиря

Розсохи                      Ганжі                               Гмирі

Розсосі                       Ганжі                        Гмирі

Розсоху                     Ганжу                               Гмирю

Розсохою                  Ганжею                     Гмирею

(при) Розсосі             Ганжі                        Гмирі

Розсохо і Розсоха   Ганжо і Ганжа       Гмире і Гмиря

2) іменники ІІ  відміни твердої, мішаної й м'якої груп:

Куценко                          Скляр                    Заграй

Куценка                          Скляра                  Заграя

Куценкові (-у)                Скляреві (-у)         Заграєві (-ю)

Куценка                          Скляра                   Заграя

Куценком                        Склярем               Заграєм

(при) Куценкові (-у)          Скляреві (-у)       Заграєві (-ю)

Кл.  Куценку і Куценко    Скляре і Скляр       Заграю і Заграй

За цим типом відмінюються й чоловічі прізвища, які по­ходять від іменників жіночого роду III відміни: Рись — Рися, Рисеві тощо, Розкіш — Розкоша, Розкошеві і т. д.

Прізвища на зразок Бадзьо, Іваньо (з кінцевим м'яким ос­нови та закінченням о) у давальному, місцевому й орудному відмінках мають закінчення, як у твердій групі: Бадзьові, Бад-зьом, Іваньові, Іваньом.

У складних прізвищах, що становлять поєднання двох слів як рівноправних, відмінюються обидві частини: Нечуй-Левиць-кий — Нечуя-Левицького, Нечуєві-Левицькому і т. д.; Антонен-ко-Давидович — Антоненка-Давидовича, Антоненку-Давидови-чеві тощо.

Але коли перша частина прізвища — односкладове слово,
то відмінюється, як правило, лише друга частина: Драй-Хмара —Драй-Хмари, Драй-Хмарі і т. д.; Кос Анатольський — Кос-Анатольського, Кос-Анатольському тощо.  

При відмінюванні прізвищ відповідно до фонетичних пра­вил української мови відбуваються:

а) чергування г, к, х із з, ц, с перед закінченням і: Нудьга —Нудьзі, Здоровега — Здоровезі, Заволока — Заволоці, Дробаха — Дробасі;

б)чергування о, є з і: Кривоніс — Кривоноса, Сивокінь — Сивоконя, Кремінь — Кременя, Лебідь — Лебедя; але в деяких прізвищах і зберігається й у відкритому складі:
Куліш — Куліша, Кисіль — Кисіля, Чміль — Чміля, Чіп — Чіпа;

в) чергування о, є з нульовим звуком (випадання о, є): Жайворонок — Жайворонка, Лоповок — Лоповка, Корунець — Корунця, Крекотень — Крекотня (але в прізвиЖнець, Швець голосний є не переставляється: Жнеця, Швеця; не випадає є в прізвищах Чернець — Чернеця, Мудрець — Мудреця, Перець — Переця, Шершень — Шершеня; а також у чеських і польських прізвищах: Гашек — Гашека, Гавлічек — Гавлічека, Вільчек — Вільчека).
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, морфема, відмінювання іменників, словотвір, слово, правопис, Іменник

Схожі матеріали