Складнопідрядні речення з підрядними місця

21070 Синтаксис і пунктуація

Підрядні речення місця замінюють або уточнюють обста­вину місця головного речення і відповідають на питання об­ставин місця (де? куди? звідки? яким  шляхом?).

Підрядні речення місця до головного приєднуються за до­помогою сполучних слів де, куди, звідки і звичайно поясню­ють у ньому вказівні прислівники тут, там, туди, звідти, всюди, скрізь, наприклад: Де воля родиться, там загиба невіра (Д- Павличко). Я й справді ж бо, на крилах мрії ніжної гойдавшись, злітав аж ген туди, звідкіль мені земля була — як на долоні (П. Тичина). Вказівного слова в головному реченні може й не бути, але його легко підставити: В важкі хвилини скорбі та недуг я тихо йшов [туди], куди гляділи очі (А. Кримський).

Підрядне речення місця може також уточнювати обстави­ну місця в головному реченні, виражену повнозначним сло­вом: Я прийшов із мас, із поля, знизу, де од злиднів очі як огонь (В. Сосюра). Фрося примовкла і задивилась удаль, на обрій, де пломеніла яскрава зірка (О. Гуреїв).

Окрему групу становлять підрядні речення місця, прису­док у яких виражається заперечним дієсловом (із заперечною часткою не). Такі підрядні речення мають узагальнений ха­рактер, вказують на довільне, будь-яке можливе місце (їх мож­на замінити прислівником скрізь): І все, куди не йду, холодні трави сняться (В. Сосюра). Де не повернеться — всюди за ним золоте гілля росте (Григорій Тютюнник). Скрізь, де не гляну, сухі тумани розляглися (Леся Українка).

Від підрядних речень місця слід відрізняти підрядні додат­кові та означальні, які теж можуть приєднуватися до головного за допомогою сполучних слів де, куди, звідки, проте відпо­відають на інші, свої, питання. Наприклад, у реченнях Він знав, (щ о?) куди Варка прати ходила, туди він сам прийшов і сів над водою (Марко Вовчок). Знаємо ми, (щ о?) відкіль той сон (Панас Мирний) підрядні речення відповідають на питан­ня додатка, а не обставини місця і є, отже, додатковими. У реченнях А на тому місці, (на я к о м у?) де стояла тінь, іскрило сонце широкою плямою (Панас Мирний). Мав ще одне пристанище, (я к е?) куди тікав щоразу, як набридала йому юрба, що крутиться довкола князя (Вал. Шевчук) підрядні речення означальні, а не місця.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

обставинні підрядні речення, пунктуація, мова, синтаксис

Схожі матеріали