РОСІЙСЬКІ Й ІНШІ СЛОВ’ЯНСЬКІ ПРІЗВИЩА

4821 ВЛАСНІ ЙМЕННЯ

Найважніші правила щодо правопису російських, білоруських, польських; чеських та інших слов’янських прізвищ такі:

 Апостроф і Ь перед Є, Я, Ї, Ю 1. Апостроф ставимо після тих самих приголосних, що і в українських словах , після ж н, д, т, л, з, с, ц перед перед йотованими голосними зберігаємо ь: Зінов’єв, Прокофьев, Юр’єв, Лукьянов, Ульянов, Полозьєв, Дьяконов і т. ін.

 Перед йо, звичайно, апострофа не ставимо: Воробйов, Соловйов.

 

Примітка. Сполучення пом’якшених губних із голосними в таких прізвищах, як Вяльцева, Пясецький, Пяст, пишемо без апострофа.

 

Ґ — Г 2. Російське, сербське, болгарське г, польське й ін. g передаємо українським ґ, чеське h, білоруське г — українським г: Турґєнєв, Ґастєв, Неґош, Ґловацький, Яґіч і т. ін., але Гавлічек, Баїдановіч і т. ін.

 -СЬКИЙ, -ЦЬКИЙ 3. Закінчення російських прізвищ -ский, -цкий, білор. -скі, -цкі, польських -ski, -скі, чеських -ský, -cký передаємо українськими -ський, -цький: Карський, Троцький, Кринський, Палацький (Palacký) і т. ін.

 Але російські прізвища на -ской, -цкой так і передаємо: Донской, Трубецкой (Донского...).

 -ІЧ, -ІН, -ІК, -ИЧ, -ИН, -ИК 4. Закінчення російських прізвищ -ич, -ин, білоруських -іч, польських -icz, сербських -іс́, чеських -ік тощо передаємо через -іч, -ін (-їн), -ік: Засуліч, Яґіч, Міцкєвіч, Караджіч, Пушкін, Чаплиґін, Державін, Ленін, Пипін, Софіїн, Ільїн, Льосік, Гавлік, Славік і т. ін.

 Але після ж, ш в російських прізвищах, звичайно, -ин: Ґаршин і т. ін.

 -ЕК 5. Закінчення -ек пишемо в таких слов’янських прізвищах, як Їречек (Їречка), Гавлічек і т. ін.

 -ОВ, -ЄВ, -ЕВ 6. Закінчення російських, болгарських прізвищ -ов (-ёв, -ьов) та -ев передаємо через -ов (-ьов, -йов) та -єв, -ев: Крило́в, Плетньов, Хрущов, Чернишов, Пуґачов, Муравйов, Некрасов, Татіщев, Цонев, Мірчев, Аракчеєв, Порфір’єв, Князєв, Ґолубєв і т. ін.

 -ИЙ, -И 7. Закінчення прикметникових російських прізвищ -ый, -ий передаємо українським -ий: Бєлий, Ґорький і т. ін., білор. , польськ. , чеськ. ́ звичайно через : Гартни, Бяли (пол.), Біли (чех) і т. ін.

 

Примітка. Російські закінчення -ой так і передаємо: Толстой, Полєвой і т. ін., змінюючи їх як прикметники (Толстого...), як і інші (Бялого...).

 

Є — Е, І — И 8. Російське й білоруське , польське -іе в м’яких складах здебільшого передаємо українським є, особливо під наголосом, напр.: Бєдний, Рєпін, Грибоєдов, Авдєєв, Рилєєв, Турґєнєв, Нєдзєльський і т. ін., але також і українським е у прізвищах, що відповідають українським, напр.,: Воскресенський, Веселовський, Преображенський, Плетньов, Петров, Третьяковський і т. ін.

 Аналогічно передаємо й російське и, польське тощо і: Радіщев, Чіріков, Нікітін, Міклошіч, Міцкєвіч, Пілсудський і т. ін. хоч Данилевський, Малиновський, Васильєв і т. ін.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Клясичний правопис, призвіща, власні

Схожі матеріали