Дієприкметник

4451 ЗАКІНЧЕННЯ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

З дієприкметників в українській мові залишились у повній мірі лише дієприкметники на -ний, -не, -на та -тий, -те, -та.

 Дієприкметники на -ТИЙ 1. Дієприкметники на -тий бувають із тих дієслів, що мають у дієйменникові перед -ти голосний або р, що належать до кореня: ку́ти — ку́тий, би́ти — би́тий, грі́ти — грі́тий, жа́ти — жа́тий, відтя́ти — відтя́тий, те́рти — те́ртий... (але да́ний, зна́ний, при́дбаний...).

 Дієприкметники на -НИЙ, -ТИЙ 2. І -ний і -тий мають дієслова з наростком -н- (-ну-): ки́нути — ки́нений і ки́нутий, усу́нути — усу́нений і усу́нутий, верну́ти — ве́рнений і ве́рнутий, замкну́ти — за́мкнений і за́мкнутий...

 Також деякі інші: коло́ти — ко́лений і ко́лотий, моло́ти — ме́лений і мо́лотий, поро́ти — по́рений і по́ротий.

 Дієприкметники на -НИЙ 3. Від інших дієслів дієприкметники мають закінчення на -ний: писа́ти — пи́саний, нагуля́ти — нагу́ляний, кра́сти — кра́дений, стри́гти — стри́жений, дарува́ти — даро́ваний, малюва́ти — мальо́ваний, копіюва́ти — копійо́ваний, сі́яти — сі́яний, вари́ти — ва́рений, купи́ти — ку́плений, врази́ти — вра́жений, мости́ти — мо́щений, погаси́ти — пога́шений, грома́дити— грома́джений, верті́ти — ве́рчений...

 Увага. Від дієслів з приголосними, -и- () або -ну- перед -ти в дієйменниках дієприкметники приймають е (після голосних є) перед -ний; в дієприкметниках від інших дієслів зберігається голосний дієйменника:

 

скла́сти — скла́дений

склада́ти — скла́даний

запрягти́ — запря́жений

запряга́ти — запря́ганий

розгребти́ — розгре́бений

розгріба́ти — розгрі́баний

пові́сити — пові́шений

пові́шати — пові́шаний, повиві́шувати — повиві́шуваний

ви́їздити — ви́їжджений

виї́жджувати — виї́жджуваний

розрізни́ти — розрі́знений

розрізня́ти — розрі́зняний, розрі́знювати—розрі́знюваний

пози́чити — пози́чений

позича́ти — пози́чаний

ста́вити — ста́влений

ста́вляти — ста́вляний

згорну́ти — зго́рнений (зго́рнутий)

згорта́ти — зго́ртаний

ви́гоїти — ви́гоєний

виго́ювати — виго́юваний

 Від дієслова ї́стиї́джений і ї́дений.

 

Щодо одного н в дієприкметниках, то див.

 Про ж, ч, ш, дж, щ, ждж із з, т, с, д, ст, зд перед -ений

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Клясичний правопис, відмінки, дієприкметник

Схожі матеріали