Проникнення германізмів в українську мову почалося ще від­тоді, коли готи займали південь сучасної України понад Чор­ним морем (НІ—IV ст.). Однак переважна більшість запози­чень із німецької мови припадає на XVI—XV111 ст., чому сприяло переселення євреїв із Німеччини в Україну. Помітну роль у цьому відіграло також запровадження в українських містах Магдебурзького права. Потім посередником у запози­ченні німецьких слів стала російська мова.

Частина грецьких слів в українську мову ввійшла ще до прийняття християнства внаслідок безпосередніх контактів між носіями обох мов. Греки, як відо­мо, довгий час мали свої поселення в Північному Причорно­мор'ї, у Криму, торгували з русичами. Тоді було запозичено такі слова, як корабель, парус, левада, лиман, палата, вапно, корал, канат, миска, кедр, вишня, огірок, лавр, мак, м 'ята, мигдаль, кит, крокодил

Запозичення із старослов'янської мови. З прийняттям християнства 988 р. в Україну-Русь при­йшла тодішня болгарська мова, яка пізніше дістала назву «ста­рослов'янська», або «церковнослов'янська». Вона стала мовою богослужінь, богослужбових книг, мовою навчання, тобто на довгий час, аж до появи творів Івана Котляревського, набула статусу літературної мови в Україні. Нею (з невеликими доміш­ками українських елементів) написані «Повість врем'яних літ», «Слово о полку Ігоревім», «Руська правда»...

Мова збагачується не лише завдяки розвиткові багатознач­ності слів і постійному творенню нових лексем, а й за рахунок запозичень. Запозичення полягає в засвоєнні слів однієї мови іншою. Відносно того, якими шляхами запозичуються слова, за­позичення бувають: прямі — з мови ...

Запозичення з німецької мови. Проникнення германізмів в українську мову почалося ще від­тоді, коли готи займали південь сучасної України понад Чор­... Запозичення з німецької мови здебільшого стосуються: а) техніки й будівництва: анкер, борт, верстат, домкрат, кельма, кахлі, клапан, кран, стамеска, фуганок, лобзик, ...

Запозичення із старослов'янської мови. З прийняттям християнства 988 р. в Україну Русь при­йшла тодішня болгарська мова, яка пізніше дістала ... Запозичення з польської мови почалися ще в доісторичні часи. Але помітними вони стали тільки після 1569 p.

Пізніші запозичення з грецької мови пов'язані з розвит­ком різних галузей науки, з політичним життям. До них нале жать такі слова, ... Запозичення з тюркських мов відбувалися переважно усно. Тому ці слова тепер здебільшого не сприймаються як чужі.

Запозичення старіші, особливо до середини 19 сторіччя, більше засвоєні з нем’яким л , запозичення пізніші — з л м’яким.

Винятково, як старі запозичення, з и пишемо такі слова, як Амер и ка, Афр и ка, Пар и ж, Р и га, Єг и ... Але в давніх запозиченнях и митропол и́ т, єванге́л и к, єп и́ скоп, като́л и к . Увага . Після голосних у чужих словах і ...

Літера Г Літера г передає на письмі гортанний щілинний приголосний як в українських словах: г а дка, гей, мог у тній, плуг , так і в іншомовних (на місці h, g ) давнішого походження: газ е та, генерал, гр а мота, Єв а нгеліє; Г е гель, Гом е р, А нглія, Га а га , а також у недавніх запозиченнях, часто вживаних, особливо в звукосполученнях гео , лог , гог , грам , граф агіт а ція, агр е сія, гориз о нт, магаз ...га , а також у недавніх запозиченнях, часто вживаних, особл...

...голяндський) дифтонг ei в нових запозиченнях передаємо через ай , після л яй (а не ей): Ай ншт ай н, Ай хенвальд, В ай нгольд, Г ай ...подекуди (головним чином у старіших запозиченнях) і тер, дер Олекса́нд е р, бурмі́ст е р, маґі́ст е р, міні́ст е р, цилі́нд е р і деякі ...

Лексика Запозичення Запозичення мають здебільшого вузьколокальний характер, часто зумовлені міжмовними контактами різного часу, наприклад: бакáй — ‘вибоїна, яма’, каби́ц'а — ‘пічка у дворі’, ...

Водночас відбувалися запозичення з інших індоєвропей­ських мов. Так, із германських мов у праслов'янську потра­пили такі слова, як князь, король, церква, ...мов, а також давно засвоєних запозичень. Ці слова пере­важно похідні. Вони стосуються всіх сфер життя, наприклад: а) суспільно політична лексика: громада, громадянин, володар, власність, промовець, ...1 2 »