Між простими реченнями (предикативними частинами), що входять до складнопідрядного, звичайно ставляться коми: Чо мусь саме сьогодні нараз перед ним з'явилось те питання, котрого він так ніби тікав досі, хоч і передчував, що воно колись прийде (Г. Хоткевич). Вона плакала, як мала дитина, і» зводила очей з того місця, де стояв на морі човен, доки небі одразу вияснилось, доки перестав вітер, неначе втік з мор: на степи, що...


Порівняльний зворот належить до стилістичних засобів мови.

Порівняльний зворот, порівнюючи одні предмети з інши­ми, образно характеризує їх. Наприклад, у реченні Друзі, висі­вайте доброту, бо вона, як хліб, потрібна людям (Д. Луценко) доброта порівнюється з хлібом за допомогою порівняльного звороту...


Підрядні наслідкові речення вказують на наслідок того, про що повідомляється в головному реченні. Підрядні при­єднувальні (супровідні) — містять додаткове повідомлення з приводу того, про що йдеться в головній частині. Ні ті, ні ті речення на питання не відповідають і ні з яким вказівним словом у головному реченні не співвідносяться — його немає і не може бути: ці підрядні речення стосуються головного в цілому....

Підрядні речення мети вказують на обставину, заради якої відбувається чи не відбувається дія, що про неї повідомляєть­ся в головному реченні, і відповідають на питання обставин мети (навіщо? для  чого? з якою  метою?).


Підрядні допустові речення вказують на умову, всупереч якій відбувається дія, що про неї йдеться в головному ре­ченні, і відповідають на питання обставин допустовості (не­зважаючи  на  що? всупереч  чому?).

Підрядні речення умови вказують на умову, за якої відбувається чи могла б відбуватися дія головного речення, і відпо­відають на питання обставин умови (за  якої  умови?).

Підрядні речення умови до головного звичайно приєдну­ються за допомогою сполучників підрядності якщо, якщо б, якщо... то,...


Підрядні речення часу замінюють або уточнюють обстави­ну часу головного речення і відповідають на питання обставин часу (коли? відколи? доки? як довго?).

Підрядні речення часу до головного приєднуються за до­помогою сполучних слів коли, відколи, поки, доки та сполучників підряд...


Підрядні речення місця замінюють або уточнюють обста­вину місця головного речення і відповідають на питання об­ставин місця (де? куди? звідки? яким  шляхом?).

Підрядні речення часу замінюють або уточнюють обстави­ну часу головного речення і відповідають на питання обставин часу (коли? відколи? доки? як довго?). Підрядні речення часу до головного приєднуються за до­помогою сполучних слів коли, відколи, поки, ... Іноді підрядне речення часу уточнює обставину часу го­ловного речення, виражену повнозначним словом: Ранком, лиш тільки забринів день, хлопці вже сиділи разом, ...

Тут до головного речення мені хотілось приєднано підрядне обставини часу (починається сполучним словом коли) і підрядне додаткове (починається сполучником підрядності щоб).

Підрядні речення способу дії, міри й ступеня замінюють або уточнюють обставини способу дії, міри й ступеня головного речення. Значення обох цих видів підрядних речень бувають досить близькі між собою, тому іноді ... Рідше підрядне речення способу дії уточнює обставину способу дії головного речення: Стихла хуртовина раптово, як і схопилась, але вже було холодніше (В.

...ре­чення і який член речення воно замінює чи уточнює, розрізняють підрядні підметові, присудкові, додаткові, означальні, обставинні (способу дії, міри й ступеня, місця, часу, умови, допустові, ...семантичній кла­сифікації є поділ підрядних речень на з'ясувальні, означальні та обставинні (місця, часу, умови, причини, мети, способу дії, міри й ступеня, допустовості, наслідку).

Підрядні речення причини вказують на обставину, внаслідок якої відбувається чи не відбувається дія, що про неї повідом­ляється в головному реченні, і відповідають на питання обставин причини (ч о м у? ч є р є з що? з якої причини?). До головного речення підрядні причини приєднуються ... Таким підрядним реченням властивий відтінок обставини міри й ступеня. Головна й підрядна частини складнопідрядного речення з ...

Підрядні речення умови вказують на умову, за якої відбувається чи могла б відбуватися дія головного речення, і відпо­відають на питання обставин умови (за якої умови?). Підрядні речення умови до головного звичайно приєдну­ються за допомогою ...

Підрядні речення мети вказують на обставину, заради якої відбувається чи не відбувається дія, що про неї повідомляєть­ся в головному реченні, і відповідають на питання обставин мети (навіщо? для чого? з якою метою?). До головного речення підрядні мети приєднуються за до­помогою сполучників підрядності щоб, щоби, ... Підрядні речення мети вказують на обставину, заради якої відбувається чи не відбувається дія, що про неї ...

) відкіль той сон (Панас Мирний) підрядні речення відповідають на питан­ня додатка, а не обставини місця і є, отже, додатковими. У реченнях А на тому місці, (...

Підрядні допустові речення вказують на умову, всупереч якій відбувається дія, що про неї йдеться в головному ре­ченні, і відповідають на питання обставин допустовості (не­зважаючи на що? всупереч чому?). До головного речення підрядне допустове приєднується сполучниками підрядності хоч, хоч і, хоч...... Підрядні допустові речення вказують на умову, всупереч якій відбувається дія, що про неї йдеться в головному ре­ченні, і відповідають на ...

Підрядні присудкові речення уточнюють іменну частину складеного присудка головного речення, виражену вказівним словом. Підрядні означальні — замінюють означення головного речення або уточнюють означення, виражене вказівним словом.... І присудкові, і означальні підрядні речення до головного приєднуються сполучними словами хто, що, який, чий, котрий та сполучниками підрядності що, щоб, як, наче, ніби, мов ...1 2 3 4 »