Тільки разом не пишеться тоді, коли прикметник без не не вживається: невблаганний, невпинний, негайний, неоковирний, непохитний, нестерпний, нестямний, несхибний, неугавний, не­щадний, нещодавній.

Прикметники мають дві групи відмінювання:

тверду — з основою на твердий приголосний у називному відмінку однини: білий, біла, біле; гарячий, гаряча, гаряче; народний, народна, народне; батьків, батькова, батькове;

м'яку — з основою на м'який н або й: синій, синя, синє;

За наявністю закінчень прикметники поділяються на повні й короткі.

Присвійні прикметники утворюються майже виключно від назв осіб, рідко — від назв тварин. Вживання суфіксів тут зумовлюється відміною іменника, від якого твориться прикметник.

Презентація допоможе поглиблювати знання учнів про прикметник, ознайомити з істотними ознаками прикметника (значення, питання), формувати уміння визначати число і ...

Поглиблювати знання учнів про прикметник, ознайомити з істотними ознаками прикметника (значення, питання).

До твердих прикметників, як видно з схеми , належать, між іншим, усі прикметники на гий, кий, хий, чий, жий, ший, щий, ций туги ́й, ...

б) Складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосв і тній (заг а льна осв і та), легкоатлет и ...

Прикметник називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? Прикметники називають колір (білий, синій, жовтий), роз­мір (великий, довгий, малий), ...

...переважній більшості якісних і відносних прикметників: др у жний (спів), з а хідний, мільй о нний, прин а дний, прир о дний, фабр и чний....ій) уживається порівняно в небагатьох прикметниках (переважно відносних): бр а тній, всесв і тній, гор о дній, д а вній, ж и тній, з а дній, ...

Тверда та м’яка групи прикметників За характером кінцевого приголосного основи та відмінкових закінчень прикметники поділяються на дві групи — тверду й м’яку. 1.

Прислівники від прикметників утворилися в основному трьома способами: а) за допомогою суфіксів о, є: радісний — радісно, щоденний — щоденно, схвильований — схвильовано, гарячий — гаряче, байдужий — байдуже; б) злиттям прийменника з короткою формою прикметника в різних відмінках: здалека, стиха, дочиста, замолоду; в) злиттям прийменника по з повним прикметником: поукраїнському, по рідному, по ведмежому.

Якісні прикметники під час зіставлення предметів можуть указувати на неоднакову міру тієї самої ознаки: досконалий, досконаліший, найдосконаліший; розвинений, більш розвинений (розвиненіший), найбільш ... Прикметники вищого ступеня вживаються зі словами за, від, ніж, як, проти: Воля дорожча за життя. Морська миля майже вдвічі довша від ...

Прикметники мають дві групи відмінювання: тверду — з основою на твердий приголосний у називному відмінку однини: білий, біла, біле; гарячий, гаряча, гаряче; ...м'якої групи належать більшість прикметників: а) на дній, тній: безодній, будній, городній, задній, іного родній, обідній, передній, полудній, посередній, середній, спідній, сусідній (але: природний); братній, ...1 2 3 ... 16 17 »