Українські прізвища передаються на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Березівський, Біловерхий, Ведмедів, Заєць, Кривоніс, Миколаєнко, Олексієнко, Олександрович, Швець.

Українські прізвища Українські прізвища передаються на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Берез і вський, Білов е рхий, Ведм е дів, З а єць, Кривон і с, Микол а єнко, Олекс і єнко, Олександр о вич, Швець Відмінювання прізвищ 1. Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а ...

...прізвища звичайно відмінюються, тим то прізвища чоловічі й прізвища жіночі здебільшого розрізняються між собою закінченням, а то й окремими наростками. 1.

Найголовніші правила щодо правопису інших слов’янських прізвищ такі: 1. Російський звук е, польські іе , болгарський і сербський е , чеські е, ĕ після приголосних передаються літерою е Алекс ...у суфіксах єв, єєв російських прізвищ: Л о мтєв, Медв е дєв, М’ я тлєв, Тимір я зєв; Алекс є єв, Веден є єв, Горд є ...

...що складаються з імені та прізвища: Джек Л о ндон, Жорж Занд, Л е ся Укра ї нка, Марк о Вовч о к, Пан а с ...друге — родове ім’я, третє — прізвище: Гай Ю лій Ц е зар, Марк П о рцій Кат о н . г) Частки, артиклі та інші службові слова ( ...

Найважніші правила щодо правопису російських, білоруських, польських; чеських та інших слов’янських прізвищ такі: Апостроф і Ь перед Є, Я, Ї, Ю 1. Апостроф ставимо після тих самих приголосних, що і в українських ...губних із голосними в таких прізвищах, як Вяльцева, Пясецький, Пяст , пишемо без апострофа. Ґ — Г 2. Російське, сербське, болгарське г , польське й ін.

Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища з закінченнями іменників II відміни відмінюються ...

Щодо правил написання в українській транскрипції чужомовних (не слов’янських) прізвищ, то їх треба шукати в розділі «Правопис чужих слів» Відмінюються чужі прізвища в українській мові тільки чоловічі і то лише ...

Чи є правильним уживання прізвищ, що мають закінчення на «шин» (Романчишин, Василишин, Гринишин)? Часом працівники РАГСів записують «РоманчишЕн, ГринишЕн, ВасилишЕн» і ніякі аргементи не діють. Чи унормований правопис таких прізвищ і де шукати першоджерела. Дякую.

Прошу Вас допомогти з відмінюванням чоловічого прізвища "Дудок", суть питання у випадінні "о" Дудка, Дудку... Після відмінювання, у 100% випадків повернення до називного відмінка відбувається, як "Дудко". На скільки я розумію прізвище не українського походження (укр.

Презентація допомагає формувати в учнів уміння розрізняти поняття "ім’я”, "по батькові”, "прізвище”, писати з великої букви імена, по батькові, прізвища людей; закріплює навички правильного письма слів, правопис яких потрібно запам’ятати; розвиває ...1 2 3 ... 12 13 »