a. Все більш злагоджено починають працювати навчальні заклади, школи, інститути, університети, ...


У реченні ми сприймаємо не слова, не частини мови, а чле­ни речення. Член речення — це повнозначне слово або словосполучення, яке становить найкоротшу осмислену відповідь на питання в реченні.

Наприклад, у реченні Між ярами над ставами верби зеле­ніють (Т. Шевченко) предмет діяч названо словом верби, дію — словом зеленіють. У реченні На лугах ще трава не ...

У двоскладному реченні є або обов'язково повинні бути обидва головні члени — і підмет, і присудок. Наприклад, речення Я так люблю зимові вечори ...

...на яке питання відповідає підрядне речення і який член речення воно замінює або уточнює. Якщо підрядне ре­чення відповідає на питання х т о? ш о?

Підрядні речення часу замінюють або уточнюють обстави­ну часу головного речення і відповідають на питання обставин часу (коли? відколи? доки? як довго?).

У складнопідрядному реченні одна частина обов'язково головна (головне речення), друга — залежна, підрядна (під­рядне речення). Від головної частини ставиться питання, підрядна — відповідає ...

У складнопідрядному реченні до одного головного може приєднуватися не тільки одне, а й два або більше підрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними поділя­ють на чотири різновиди: складнопідрядні з однорідною супідрядністю, складнопідрядні з неоднорідною супідрядністю, складнопідрядні з ...

Речення, його основні ознаки Найменшою одиницею спілкування є речення. Речення — це осмислене сполучення слів або окреме слово, граматично й інтонаційно оформлене як відносно закінче­на цілість, що несе певну ...1 2 3 ... 28 29 »