Засобом вираження зв'язків між явищами й закладеною в повідомленні інформацією та дійсністю виступають усі основні форми дієслова (крім неозначеної), часові й особово-числові словоформи.


Іменники мають рід і змінюються за відмінками та числа­ми. Проте засобом оформлення й вираження синтаксичних зв'язків, а отже, і відношень між явищами виступають тільки відмінкові словоформи іменників. Рід і число іменника є лише мітками, сигналами для залежних від нього слів — прикмет­ників, дієприкметників і співвідносних із ними займенників (які узгоджуються з іменником у роді, числі й відмінку: важ­лива подія, ва...

Будь-яке висловлювання будується із самостійних і служ­бових слів. Службові слова виконують допоміжну, переважно граматичну роль. Вони незмінні. Самостійні слова у вислов­люваннях, називаючи певні явища, виступають у вигляді сло­воформ, тобто певних граматичних форм.

Розрізняються словоформи трьох рівнів: лексичні, морфо­логічні й синтаксичні. Лексичні словоформи (лексеми) виконують номінативну роль. У нашій уяві вони існують у якійсь ...

Прийменникові словоформи належать до найужи­ваніших мовних засобів. У тексті найчастіше трапляються словоформи з прийменниками в (у), на, з, до, за, від, ...

Засобом вираження зв'язків між явищами й закладеною в повідомленні інформацією та дійсністю виступають усі основні форми дієслова (крім неозначеної), часові й особово числові словоформи. Основні форми (утворення) дієслова по різному виражають відношення дії до дійсності. Неозначена форма дієслова називає дію безвідносно до дійсності.... Способові форми існують у вигляді словоформ дійсного, умовного й наказового способів. Словоформи дійсного способу дієслів вказують, що дія р...

...між явищами виступають тільки відмінкові словоформи іменників. Рід і число іменника є лише мітками, сигналами для залежних від нього слів — прикмет­ників, дієприкметників і співвідносних із ... Синтаксичні значення відмінкових словоформ іменника і співвідносного з ним займенника складні й різнопланові. Разом із тим кожна з цих словоформ виконує певне окреслене коло ...

Словоформа вовка має лексичне значення «чотириногий хи­жак сірої масті» і чотири граматичні значення: «іменник», «чо­ловічий рід», «родовий відмінок», «однина»....форм того само­го слова — словоформ. У речення змінні слова входять лише у вигляді певних словоформ. З погляду відношення граматичних значень до дійсності їх ще можна ...

...такого розрізнення є значення цих словоформ: якщо за словоформою бачиться предмет, то це дода­ток; якщо ж уявляється місце, причина, умова тощо або ознака, то це ...

...язок був самоочевидний) Лексема і словоформа. Слово в мовленні виступає в різних формах і з різним значенням. Для позначення всіх різновидів слова терміна слово недостатньо....використовують ще поняття лексема й словоформа. Лексема — це окреме слово з усією сукупністю властивих йому форм словозміни й значень у різних контекстах.

...засоби — фонеми, морфеми, слова й словоформи — не мають самодостатнього значення: вони існують лише за­ради мовлення, тобто заради речень і тексту....а різними їхніми формами (тобто словоформами), які об'єднуємо в словосполучення, а ті — спочатку в прості ре­чення, потім, якщо є така потреба, в ускладнені й ...

Це поки що тільки синтаксична словоформа. Словосполучення можуть ут­ворювати лише повнозначні слова: стояти біля Дніпра; працю­вати, незважаючи на дощ; не тільки вдень, а й ...синтаксисі сприймається як одна синтаксична словоформа і виступає од­ним членом речення. Синтаксичні словосполучення утворюються в процесі мов­лення, тобто під час творення речень, і кожне ...

Безприйменникові неузгоджені означення виражаються словоформою в родовому відмінку: Шлях, мочений кров'ю і потом, нас виведе в панство (яке?) сво­боди не нині, не завтра, ...неузгоджені означення най­частіше виражаються словоформами з прийменниками з (із), в (у): Крива, похилена хатина, з чорною стріхою і білими стінами, стояла поміж закинутих, із забитими ...1 2 3 »