Лист-підтвердження — це письмове підтвердження попередньої угоди, домовленості або запрошення. Вчасно надіслане, воно є виграшним для вас з кількох причин:

— По-перше, такий лист утверджує ваше реноме (репутацію) до свідченого ділового партнера, який з належною по вагою ставиться до тих, з ким має справу.

— По-друге, ви маєте нагоду ще раз ненав’язливо за просити до співпраці та підтвердити свою зацікав­леність у ній.

— По-третє, такий лист дає можливість повідомити деякі не...

Лист-запит — це звертання адресанта (установи чи посадової особи) до адресата (іншої установи чи поса­дової особи) із проханням надати інформацію про певні події, факти, матеріальні цінності тощо.

Часто лист-запит — це комерційний документ, звер­тання покупця до продавця із проханням надати деталь­ну інформацію про необхідний товар чи певні послуги або ж прислати пропозицію на поставку товару.

Як правило, запити роблять на основі проспектів, ка­талогів, інформації, отриманої на ярм...

Одним з найпоширеніших варіантів відповіді на за­пит щодо постачання товару покупцеві в міжнародній торгівлі є оферта.

Оферта — це письмова пропозиція товару, яку робить продавець покупцеві. У ній висловлюється бажання чи готовність укласти угоду купівлі-продажу на умовах, вказаних у пропозиції. У міжнародній торгівлі розрізня­ють два види оферт — тверду та вільну.

Тверду оферту оформляє продавець на певну пар­тію товару лише одному покупцеві. При цьому вказуєть­ся термін, упродовж...

Одним з найпоширеніших видів ділової кореспон­денції є листи-прохання. Найрізноманітніші за харак­тером, вони мають спільну ознаку — у таких листах викладається певне прохання до керівництва, партнерів, клієнтів, спонсорів тощо. У діловій кореспонденції ду­же часто прохання висловлюється в поєднанні з іншою інформацією.

Ось, наприклад, лист із проханням про направлення спеціалістів для проведення важливих робіт:

Шановні ______________________________!

Ви, мабуть, уже знаєте,...

Відповіді на прохання й пропозиції передбачають вибір:

— погодитися;

— відмовити;

— обійти необхідність однозначної відповіді чи від­класти рішення на певний час.

У будь-якому разі необхідно буде сказати «так» чи «ні», погодитись або відмовити. Варіант відповіді, зви­чайно, залежить від конкретної ситуації.

Згоду, напри­клад, можна висловити таким чином:

Шановні панове!

Висловлюю щиру подяку за пропозицію працювати з ва­ми над ____________________...

Листи-нагадування, як і відмови, належать до неприємних і психологічно важких моментів ділового листування. Зміст листа, звичайно, буде залежати від конкретних умов співпраці партнерів — від делікатного нагадування до категоричної вимоги чи, навіть, судового позову, але в будь-якому випадку краще, коли неприємне для обох і сторін нагадування буде по можливості доброзичливим і залишати можливість подальшої співпраці.

Наприклад:

Шановний пане __________________________

Гадаю, ...

Рекламаційні листи й листи-претензії  пов’язані з над­звичайно серйозним й відповідальним боком ділових відносин — пред’явленням претензій партнерові, який порушив умови укладеної угоди й виконав неякісно або ж зовсім не виконав покладені на нього обов’язки.

Претензії можуть бути пред’явлені з приводу най­різноманітніших — інколи дуже несподіваних — пору­шень:

— порушений термін поставки товару чи надання послуги;

— якість або кількість товару чи послуги не відповідає з...

Перш ніж відповідати на лист-претензію чи лист-рекламацію, уважно проаналізуйте ситуацію, з’ясуйте шляхи взаємовигідного вирішення проблеми, тому що наш партнер, як і ви, зайнятий пошуком оптимального варіанта вирішення питання. Відповідати за принципом і іуб за зуб» буде абсолютно недоречним — це не до­поможе з’ясувати непорозуміння, а навпаки, поглибить ізаємну недовіру, неприязнь, може покласти початок розриву вашої співпраці. Тому при відповіді на такі лис-іи найважливішою умовою успішного в...

Вибачення часто допомагають зняти напруження, що виникло між партнерами, згладити неприємну для обох сторін ситуацію.

Наприклад:

Шановний п._______________________________!

Мені дуже шкода, що така довгоочікувана й важлива для мене зустріч не відбулася. Щиро прошу вибачення за те, що змусив Вас марно витратити свій дорогоцінний час, однак я був твердо переконаний, що наша зустріч повинна була відбутися двома днями пізніше.

Я дуже здивувався, коли Ви зателефонували й з...

Супровідні листи надсилаються разом із комерційними чи іншими документами (рахунком-фактурою, накладни­ми, чеками) або ж при пересиланні креслень, каталогів, проспектів, прейскурантів, буклетів зразків нових товарів тощо й покликані інформаційно супроводжувати їх. Інко­ли вони є своєрідною констатацією факту надсилання: вам надіслано (що саме, у якій кількості, з якою метою).

Шановні_________________ !

Як і було домовлено, надсилаємо вам копії двох накладних (№___ та №____ ) та чек...

Літературна мова — це мова державних, громадських, політичних установ, організацій, навчальних закладів, науки, художньої літератури, ділового спілкування, театру, кіно, преси, телебачення.

...та «вибачте» і доречно використовувані «ділові компліменти» повинні стати невід’ємними елементами вашої усної й письмової мови, як і вступний і заключний комплімент.

...матеріал про український харак­тер мови Київської Русі дають новгородські берестяні грамо ти XI—XV ст., яких виявлено й опубліковано понад 700. Це переважно приватне ділове листування, що стосується різних господарських ...

У сучасній українській мові розрізняють такі стилі: стиль 1. розмовно побутовий 2. художній 3. науковий 4. офіційно діловий 5.... Зразок офіційно ділового стилю Стаття 383. Порядок розглядання касаційною інстанцією приватних скарг та протестів. Приватні скарги та протести розглядаються в такому ж порядку, ...

Практичні заняття з правопису української мови в межах курсу «Ділова українська мова» (10 – 12 годин) не дають змоги радикально змінити ситуацію на краще.

...терміни, утворені на основі латинської мови, вжи­ваються в усіх галузях науки, техніки, політики, культури й мистецтва: абітурієнт, студент, інститут, університет, фа­культет, декан, аудиторія, ...капела, варіація, фуга (лексика з різних галузей мистецтва). З латинської мови в українську ввійшли й деякі ...

...всі обмеження у використанні української мови, і в галузі термінології — мате­матичної, фізичної, хімічної, географічної, астрономічної, ме­дичної; виробилася офіційно ділова термінологія. 1973 р. було видано українською мовою першу у світі «Енциклопедію кі­...

Офіційно ділова лексика не допускає експресивно ошнної конотації; вона точна, конкретна, максимально уніфікова­на: заява, довідка, посвідчення, протокол, ухвала, резолюція, інструкція, наказ, ...мяний, сизокрилий, квітнути, линути; офіційно ділова лексика: вищеназваний, пропозиція, розгля­нути, постановити; наукова лексика (передусім терміни, про які мова піде далі).

У діловій, військовій та науковій мові назви населених пунктів та географічні назви постійно стоять у формі називного відмінка, незалежно від форми означуваного ...

Штампи най­частіше трапляються в діловому мовленні, у газетних статтях: дати путівку в життя, біле золото (про бавовну), чорне золото (про вугілля), люди в білих ...проведення боротьби із зло­чинністю. Штампи затуманюють зміст висловлювання, роблять мову важкою для сприйняття, нечіткою, тому ...« 1 2 3 4 ... 7 8 »