Рівень серйозного ділового спілкування передбачає обов’язкове засвоєння етикету цієї сфери, основу якого складають ввічливість, тактовність. Хороші стосунки між партнерами мають ґрунтуватися на взаємній повазі та ввічливості, а це передбачає вміння висловлювати подяки.

Необхідно пам’ятати, що цінність листа-подяки знач­но зростає, якщо він написаний від руки – це має вигляд особливої поваги до ад...


Заохочувальні й спонукальні листи не виділяються як окремий вид ділової кореспонденції, однак обминути їх увагою неможливо. Необхідність у них з’являється там, де виникли проблеми в співпраці з партнерами, коли необхідно підбадьорити людину.

Рекомендаційні листи в діловому світі практикуються дуже широко й давно вже стали невід’ємним елементом ділових стосунків і, відповідно, епістолярію. На від­міну від характеристики, рекомендація не обов’язково подається з місця роботи. Зацікавленою в рекомендації стороною, може бути або сама людина, або ж організа­ція чи фірма. Останнім особливо важлива об’єктивність, оскільки вони зацікавлені в добросовісних, кваліфіко­ваних працівниках або ж стипендіатах, що гідно вико­...

Запрошення давно вже стали невід’ємним атрибутом ділового етикету. Існує багато варіантів письмових за­прошень на різноманітні заходи — від лаконічних, діло­вих, шаблонних, які сотнями заготовляють для певної урочистості чи події, до персональних, художньо офор­млених, розрахованих на конкретного адресата.


Виявлення уваги до своїх клієнтів чи колег — один із необхідних елементів ділового етикету. Приводом для вітання можуть стати їх досягнення, свята, дні народ­ження та інші щасливі хвилини в їхньому житті. Такий вияв поваги, безперечно, лише сприятиме вашому взаємопорозумінню й у діловій сфері, й у сфері особистих стосунків.

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особами, керівним персоналом  будь-якої організації, установи та їх підрозділами неможливе без належної організації ро­боти з документами.

Значення діловодства як одного з напрямків управ­лінської діяльності визначається його універсальністю, оскільки інформаційну основу роботи будь-якої уста­нови чи організації складають документи. На роботу з документами спеціалісти витрачають від 20...

Заява — це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням тобто пропозицією на адресу установи чи посадової особи.

Заява може бути:

простою (викладається тільки прохання);

мотивованою (вказується мотивація прохання);

складною (заява містить додатки).


Автобіографія — це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності в хро­нологічній послідовності.

Автобіографія має бути вичерпною й лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів. Залежно від призначення автобіографія може бути:

- автобіографією-розповіддю (укладається в довільній формі);

- автобіографією-документом (точно викладаються основні факти).


Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня).

Першим враженням адресата про вас є враження, яке справляє зовнішній вигляд одержаного від вас листа, тому бездоганно оформлена ділова кореспонденція — це свідчення вашої поваги до адресата! Ваш лист і за формою, і за змістом має бути конкурентноспроможним, психологічно ...російською, болгарською тощо). Українсько англійські бланки використовуються також для ведення ділового листування вітчизняних українських організацій із ...

...випад­ках необхідно дотримуватися правил ділового етикету: 1. На персонально адресоване запрошення треба відповідати! Якщо стандартне, «тиражне» запрошення не зобов’язує до відповіді (хіба що ця ...письмово висловити свою вдячність — у діловому листуванні це надзвичайно важливий факт. Шановний пане ! Буду радий бачити Вас на відкритті моєї персональної виставки. Вона відбудеться .

...не відпо­відає нормам української мови). Звертання може виражатися як одним словом (непоширене), так і групою слів (поширене): Ой бандуро, рідна сестро, золотії струни!...Власне звертання називає конкретну особу чи Осіб, увагу яких привертає мовець до свого висловлювання: Л тепер ...

Немає в українській мові й таких форм найвищого сту­пеня, як «самий близький друг», «сама більша заслуга», а тіль­ки найближчий ...найбільша заслуга. Складена форма вищого й найвищого сту­пенів порівняння вживається рідко — переважно в науко­вому й офіційно діловому стилях.

...як і надісланий давно знайомим діловим партнером, може мати різний ступінь офіцій­ності. Наприклад, лист вітання з нагоди ювілею: Шановна пані !...уваги до своїх клієнтів чи колег — один із необхідних елементів ділового етикету.

...або дані про навчання); оцінка ділових і моральних якостей особи, став­лення до колег, риси характеру, відомості про стяг­нення, заохочення, нагороди; висновки про особу, ...П. Гур’їна Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня).

Рекламаційні листи й листи претензії пов’язані з над­звичайно серйозним й відповідальним боком ділових відносин — пред’явленням претензій партнерові, який порушив умови укладеної угоди й виконав неякісно або ж зовсім не виконав покладені на ...колись було дуже плідним… Типові мовні звороти, що вживаються в рекламаціях: Пред ‘являємо вам рекламацію на відвантажений вами то­вар… Надсилаємо вам претензію стосовно якості… Надсилаємо ...

...якій читалося слово Боже (напевно, мовою, зрозумілою для киян). Прийнявши 988 р. християнство, Володимир Великий прийняв і слов'янську азбуку, якою були написані болгарські богослужбові ...алфавіт у його сучасному вигляді був закріплений у «Словарі української мови» Б. Грінченка (1907—1909).

...позаяк, а також переважно в діловому й науковому стилях — завдяки тому що, у зв 'язку з тим що, в силу того що, з тієї причини ...причину (до головного вони при­єднуються порівняльними сполучниками наче, ніби, мов): Летять, (чому? з якої причини?

...аналогією з тими словами української мови, де є чергування о, е з і , таке чергування з’явилося й у деяких давно засвоєних словах іншомовного походження: ...ін. Чергування О – І, Е – І 1. У сучасній українській мові звуки о, е (у відкритих ...« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »