У багатьох прислівниках, утворених від прикметників за допомогою суфіксів -о, -є, наголос з останнього складу пере­носиться на другий від кінця: близько, важко, вузько, гладко, глухо, гнучко, м'я'ко, низько, струнко, тонко, чітко, швидко, мовчазно, чарівно.

Тільки разом не пишеться тоді, коли прислівник без не не вживається: невдовзі, невідв язно, невпинно, невсипуче, неквапом, ненароком, неподалеку, несамовито, неспроста, нехотя, нещадно З більшістю прислівників не звичайно пишеться окремо: не так, не тут, не треба, не слід, не можна, не варто, не дуже, не цілком, не зовсім, не досить, не жаль, не вперше, не спросон­ня, не по-нашому, не по-товариському, не мимохідь, ...

Складні і складені прислівники виникли на основі:

а) складних прикметників: власноручний — власноручно, самостійний — самостійно, одностайний — одностайно;

...


Кілька прислівників виникло від займенників той, весц що, скільки, стільки.

Більшість із них утворилася внаслідок злиття приймен­ників із займенниками: потім, затим, занадто, притому; зо­всім, передусім; нащо, навіщо, нізащо, причому, почому; наскіль­ки, настільки. Два мають форму непрямих в...


Відчислівникових прислівників в українській мові не­багато.

Два з них двічі і тричі утворені без префіксів за допомогою суфікса -чі. Похідні від них — подвічі, потричі, удвічі, утричі.


Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко.

Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по воду, загруз по кісточки, пальто по коліна, по цей день.


Частина прислівників утворилася від застиглих відмінко­вих форм іменників.

Ці прислівники співвідносні:

а) з називним відмінком іменників: жаль...Прислівник характеризує дію, стан або ознаку, названі Дієсловом, прикметником, іншим прислівником або, Рідко, іменником.

Наприклад, у реченні Одна в нас голова, хоч би ми як несли її високо (М. Рильський) прислівник високо характеризує дію несли, а прислівник як — ознаку дії ...Неозначена форма дієслова називає дію або стан безвіднос­но до часу, особи, роду, числа, способу. Вона незмінна. У цій формі дієслова відповідають на питання що робити?

б) У дієсловах із наголошеним префіксом ви в и бери, в и берім(о), в и беріть; в и жени, в и женім(... в) У дієсловах із суфіксом ну в інфінітиві після приголосного: кивн и , кивн і м(о), кивн і ть; кр и кни, кр ...

3 усіма формами дієслова (крім дієприкметника) не майже завжди пишеться окремо: не зупинити, не зупинив, не зупинять, не зупини, не зупинено, не зупинивши; не ...не пишеться в дев'яти дієсловах, які без не не вжива­ються: неволити, ненавидіти, непокоїти, непритомніти, нехту­вати, незчутися, нетерпеливитися, нездужатися, нетямитися.

...теперішнього часу утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів учи ( ючи), ачи ( ячи). Суфікс учи ( ючи) виступає в дієприслівниках, утворених від дієслів першої дієвідміни, ...минулого часу утворюються від основи дієслова минулого часу чоловічого роду за допомогою суфікса ши (після основи на приголосний) і вши (після основи на голосний): брав — бр ...

...визначають, відкинувши від неозначеної форми дієслова суфікс ти, а також сти: пра­цювали), говори(ти), позелені(ти), бра(ти), жи(ти), чу(ти), мог(ти), розцві(...визначають, відкинувши від неозначеної форми дієслова суфікс ти, а також сти: пра­цювали), говори(ти), позелені(ти), бра(ти), жи(ти), чу(ти), мог(ти), розцві(...

В українській мові вживаються дієприкметники: Дієприкметники активного стану 1. Активного стану: а) теперішнього часу на чий ( а, е) – зрідка: ... Від дієслова мол о ти паралельні форми – м о лотий і м е лений . г) Від інших дієслів утворюються дієприкметники на ний ...

4 клас. Дієслова на –СЯ. Творення і визначення часу дієслів.

Мова. 3 клас. Дієслово. Подарунки для ялинки. Тренажер.

Дієслово як самостійна частина мови

Частка б, би в умовного способі пишеться окремо: б пишеться після слів, що закінчуються на голосний: я хот ...« 1 2 3 4 ... 18 19 »