Ненаголошені голосні фонеми є та и у вимові чуються май­же однаково, але на письмі їх слід розрізняти.

Позначення на письмі ненаголошених фонем є та и в осно­вах слів перевіряється переважно за допомогою наголосу: се­литися, бо поселення; дешевий, бо дешево; далеч, бо далекий; вишневий, бо вишня; непримиренний, бо мир; хибувати, бо хиба. Однак при цьому треба враховувати випадки чергування є з и.

Під час змінювання і творення слів можуть відбуватися чергування голосних фонем.

Найпоширенішим в українській мові є чергування о, є з і.

З голосними фонемами в усному мовленні пов'язаний по­діл слова на склади, у писемному — допустимі переноси час­тин слова з рядка в рядок,

У слові стільки складів, скільки є голосних звуків.


Голосні звуки складаються з чистого тону. В українській мові 6 голосних фонем: а, о, у, є, и, і. Кожній голосній фонемі притаманні чотири розрізнювальні (диферендійні) ознаки: чис­тий тон, ряд, піднесення, наголошеність чи ненаголошеність.

При творенні слів за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- при­голосні на стику твірної основи й суфікса можуть зазнавати різних змін.

У вимові зливаються в один звук такі приголосні, і це по­значається на письмі

Чергування звуків — закономірна заміна одного звука іншим у тому самому чи спорідненому слові.

При зміні й творенні слів задньоротові приголосні г, к, х, ґ за певних умов (унаслідок теперішнього чи історичного по­м'якшення) переходять у свистячі та шиплячі,

ноді при творенні або змінюванні слів виникає важ­кий для вимови збіг приголосних: підряд ідуть приголосні близького або подібного творення. Тоді, як правило, один з них випадає. Однак на письмі ця зміна позначається не завжди.

Подовжені приголосні являють собою збіг двох фонем. Такі звуки вимовляються приблизно в півтора раза довше, ніж звичайні. На письмі вони позначаються подвоєнням букв.


Синонимі до слова БІБЛІЯ: Святе Письмо, Свята Книга; пор. ЄВАНГЕЛІЯ.

Синонiмі до слова ШИФР : умовне письмо, код, (на архівних документах) реєстраційний знак

Синоніми до слова ПРОХАННЯ : (на письмі) заява, КЛОПОТАННЯ, АПЕЛЯЦІЯ, з. супліка.

Історія писемності, знаряддя письма, роботи сучасних майстрів каліграфії.

Синоніми до слова ЛІТЕРА : буква; (давнього письма) гієрогліф; (крива) кривулька, закарлючка.

Синоніми до слова ПРИПОРУКА : припоручення; (на письмі) довіреність.

Синоніми до слова ПРОСЬБА : прохання; (на письмі) заява, КЛОПОТАННЯ, АПЕЛЯЦІЯ, з. супліка.

Довгі приголосні звуки віддаються на письмі двома літерами. Подвоєні приголосні пишуться в таких випадках: Подвоєння при збігові 1. При збігові однакових приголосних у слові, як от: ...

Синонiмі до слова ДОРУЧЕННЯ : припорука, припоручення; (на письмі) довіреність.

Синоніми до слова ПОЧЕРК : (стиль писання літер) письмо, рука; (власний) П. стиль, манера.« 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 17 »