Підрядні речення часу замінюють або уточнюють обстави­ну часу головного речення і відповідають на питання обставин часу (коли? відколи? доки? як довго?).

Підрядні речення часу до головного приєднуються за до­помогою сполучних слів коли, відколи, поки, доки та сполучників підряд...


Підрядні речення місця замінюють або уточнюють обста­вину місця головного речення і відповідають на питання об­ставин місця (де? куди? звідки? яким  шляхом?).

Підрядні речення способу дії, міри й ступеня замінюють або уточнюють обставини способу дії, міри й ступеня головного речення.


Підрядні підметові речення уточнюють або замінюють під­мет головного речення, виражений вказівним словом або ніяк не виражений. Так само й підрядні додаткові — уточнюють або замінюють додаток головного речення, виражений вказів­ним словом або ніяк не виражений. Підрядні підметові речен­ня відповідають на питання підмета (х т о? що?), підрядні до­даткові — на питання додатка (к о г о? ч о г о? і т. д.).

У мовознавстві поширені дві класифікації підрядних ре­чень: логіко-граматична і структурно-семантична.

За логіко-граматичною класифікацією беруть до уваги те, на яке питання відповідає підрядне речення і який член речення воно замінює або уточнює. Якщо підрядне ре­чення відповідає на питання х т о? ш...


Складне речення, предикативні частини якого синтаксич­но нерівноправні і з'єднані сполучником підрядності або спо­лучним словом, називається складнопідрядним.

Між простими реченнями (предикативними частинами), що входять до складносурядного, звичайно ставляться коми: Теп­ло було, й вишні цвіли рясно (Марко Вовчок). Ми ломимо скапу, рівняєм правді путі, і щастя всіх прийде по наших аж кістках (І. Франко).

Складне речення, предикативні частини якого синтаксич­но рівноправні і поєднані між собою сполучниками сурядності, називається складносурядним.
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »