Кома ставиться між відносно рівноправними частинами складного безсполучникового речення: Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Нар. творчість). Небо про­різали вогняні стріли, ударив грім, на пильних дорогах знявся ви­хор, закрутився клубком і помчав у жита (О. Десняк).

Складне речення, частини якого поєднані між собою лише за допомогою інтонації — без сполучників і сполучних слів, називається складним безсполучниковим.

У складному безсполучниковому реченні немає головного й залежного речень, і все-таки між його частинами можуть бути різні смислові зв'язки. Залежно...


Підрядні речення способу дії, міри й ступеня замінюють або уточнюють обставини способу дії, міри й ступеня головного речення.


Підрядні підметові речення уточнюють або замінюють під­мет головного речення, виражений вказівним словом або ніяк не виражений. Так само й підрядні додаткові — уточнюють або замінюють додаток головного речення, виражений вказів­ним словом або ніяк не виражений. Підрядні підметові речен­ня відповідають на питання підмета (х т о? що?), підрядні до­даткові — на питання додатка (к о г о? ч о г о? і т. д.).

У мовознавстві поширені дві класифікації підрядних ре­чень: логіко-граматична і структурно-семантична.

За логіко-граматичною класифікацією беруть до уваги те, на яке питання відповідає підрядне речення і який член речення воно замінює або уточнює. Якщо підрядне ре­чення відповідає на питання х т о? ш...


Складне речення, предикативні частини якого синтаксич­но нерівноправні і з'єднані сполучником підрядності або спо­лучним словом, називається складнопідрядним.

Між простими реченнями (предикативними частинами), що входять до складносурядного, звичайно ставляться коми: Теп­ло було, й вишні цвіли рясно (Марко Вовчок). Ми ломимо скапу, рівняєм правді путі, і щастя всіх прийде по наших аж кістках (І. Франко).

Складне речення, предикативні частини якого синтаксич­но рівноправні і поєднані між собою сполучниками сурядності, називається складносурядним.

Підрядні речення способу дії, міри й ступеня замінюють або уточнюють обставини способу дії, міри й ступеня головного речення. Значення обох цих видів підрядних речень бувають досить близькі між собою, тому іноді важко розрізнити їх, особливо коли вони пояснюють ...

Вставні слова і речення виражають особисте ставлення мов­ця до свого висловлювання. Вставні слова й речення не несуть нової інформації, вони лише певним чином ...

Підрядні підметові речення уточнюють або замінюють під­мет головного речення, виражений вказівним словом або ніяк не виражений. Так само й підрядні додаткові — уточнюють ...

Відповідно до цього речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Розповідне речення містить якесь повідомлення про щось. Розповідні речення бувають: а) стверджувальні, у яких щось ...

Кома в простому реченні У простому реченні кома ставиться: 1. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками: Під вікнами насадила Ганна бузку, любистку, ...

Вставлені слова і речення суттєво відрізняються від встав­них слів і речень як своїм значенням, так і своєю інтонацією в усній мові, а також ...

До односкладних особових речень належать означено особові, неозначено особові й Узагальнено особові. В односкладному означено особовому реченні особа діяч {я, ти, ми, ви) безпомилково ...

Члени речення, які в одному плані стосуються того самого слова в реченні і відповідають на те саме питання, називаються однорідними.

Підрядні речення умови вказують на умову, за якої відбувається чи могла б відбуватися дія головного речення, і відпо­відають на питання обставин умови (за якої умови?). Підрядні речення умови до головного звичайно приєдну­ються за допомогою ...

За наявністю членів, потрібних для висловлення думки, прості речення поділяються на повні і неповні. У повному реченні є всі потрібні члени речення. Воно зро­зуміле й поза контекстом.« 1 2 3 4 ... 28 29 »