Між словами в підрядних словосполученнях можливі три способи зв'язку: узгодження, керування й прилягання.

При узгодженні залежне слово граматично уподібнюється до головного.


Слова в підрядному словосполученні об'єднуються між со­бою як граматично нерівноправні: одне — головне, друге — залежне.

Сурядне словосполучення — це смислове й граматичне по­єднання двох або більше повнозначних слів як граматично рівноправних.

Повнозначні слова в мові, під час творення речень, об'єдну­ються насамперед парами, і то не будь-як, а за певними пра­вилами.

Засобом вираження зв'язків між явищами й закладеною в повідомленні інформацією та дійсністю виступають усі основні форми дієслова (крім неозначеної), часові й особово-числові словоформи.


Іменники мають рід і змінюються за відмінками та числа­ми. Проте засобом оформлення й вираження синтаксичних зв'язків, а отже, і відношень між явищами виступають тільки відмінкові словоформи іменників. Рід і число іменника є лише мітками, сигналами для залежних від нього слів — прикмет­ників, дієприкметників і співвідносних із ними займенників (які узгоджуються з іменником у роді, числі й відмінку: важ­лива подія, ва...

Будь-яке висловлювання будується із самостійних і служ­бових слів. Службові слова виконують допоміжну, переважно граматичну роль. Вони незмінні. Самостійні слова у вислов­люваннях, називаючи певні явища, виступають у вигляді сло­воформ, тобто певних граматичних форм.

Висловлювання творяться в усній формі, навіть якщо вони  не промовляються вголос. А будь-яке усне мовлення супроводиться певними паузами, інтонацією, які передають емоційно-вольовий стан мовця, його ставлення до сказаного, надають різних смислових відтінків висловлюванню, а також членують мовленнєвий потік на частини відповідно до змісту. Цього не можуть передати букви. Тому д...

До нього вхй« дять слова на позначення життєво найважливіших понять назви спорідненості, частин тіла, почуттів, явиш природи, тварин і рослин, трудових дій, кольорів та інших ...якісних ознак, числівники, займенники, службові слова. Разом із тим склад деякої частини лексики в процесі її функціонування зазнає певних змін: одні слова стають заста­рілими, інші — ...

Вставлені слова і речення суттєво відрізняються від встав­них слів і речень як своїм значенням, так і своєю інтонацією в усній мові, ... Вставлені слова і речення вносять додаткову інформацію в речення, не будучи граматично пов'язані з ним. Найчастіше вони являють собою пояснення, доповнення, ...

З голосними фонемами в усному мовленні пов'язаний по­діл слова на склади, у писемному — допустимі переноси час­тин слова з рядка в рядок, У слові стільки складів, скільки є голосних ...

Влучні вислови видатних осіб, цитати з літературних тії інших творів, назви літературних, історичних і міфологічних персонажів та реалій, які набули узагальненого значення й часто повторюються в мовленні, прийнято вати крилатими словами (крилатими висловами). Вони зберігають більш чи менш прозорий зв'язок зі першоджерелом. Крилаті слова можуть мати форму закінчених речень: Усе ...

Найголовніші правила щодо правопису інших слов’янських прізвищ такі: 1. Російський звук е, польські іе , болгарський і сербський е , чеські е, ĕ після приголосних передаються літерою ...Сполученням літер йо на початку слова, у середині після голосних, а також після б, п, в, м, ф , коли ё позначає звукосполучення й+о Й о ...

Влучні вислови видатних осіб, цитати з літературних тії інших творів, назви літературних, історичних і міфологічних персонажів та реалій, які набули узагальненого значення й часто повторюються в мовленні, прийнято вати крилатими словами (крилатими висловами). Вони зберігають більш чи менш прозорий зв'язок зі першоджерелом. Крилаті слова можуть мати форму закінчених речень: Усе ...

Географічні назви слов’янських та інших країн передаються в українській мові відповідно до вимог практичної транскрипції. 1. Е ....через є а) На початку слова: Євпат о рія, Єйськ, Єл е ць, Єніс е й, Єрев а н; так само після голосного й при роздільній ...

Розділові знаки при словах автора вживаються по різному залежно від того, де стоять слова автора. Якщо слова автора стоять: а) перед прямою мовою — після ...

Речення, виражене неповнозначним словом (вигуком або часткою), яке виступає замінником цілого речення, назива­ють словом реченням. Слова речення характерні для розмовного й художнього стилів. У мові вони можуть вживатися і як самостійні реплі­ки, і ...

...написані «Повість врем'яних літ», «Слово о полку Ігоревім», «Руська правда», «Слово о законі і благодаті» Іларіона, «Повчання» Володимира Мономаха тощо.« 1 2 3 4 ... 49 50 »