Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 

Вигуки, що передають повторювані або протяжні звуки, пишуться через дефіс: ой-ой-ой, ну-ну, о-го-го, агов-гов-гов, ха-ха-ха, ку-ку, киць-киць, а-а-а, му-у-у, ня-а-ав, ф 'ю-у-у, дз-з-з, ш-ш-ш.

Вигуки — це слова, що виражають емоції та спонукан­ня, не називаючи їх, а також відтворюють нечлено­роздільні звуки.

Частки з іншими словами в реченні пишуться по-різному: найчастіше — окремо, рідше — через дефіс або разом.

Окремо від інших слів пишеться переважна більшість час­ток: зробив би, принеси ж, адже ж, як же бути, ось як, он куди, тільки так.

Частка — службова частина мови, яка надає окремому слову, висловлюванню чи реченню певного смислово­го або емоційного відтінку.

Наприклад, у реченні Лише мох вкриває собою оте віковічне ніким не займане каміння (А. Шиян) частка лише виділяє слово мох, за допомогою частки «і- утворено заперечний зай­менник ніким, частка не заперечує ознаку займане.

Частки за своїм значенням і вживанням поділяються на:

такі, що надають певного смислового відтінку окремому слову чи групі слів;<...

Сполучники, як би вони не були утворені, звичайно пи­шуться одним словом:

а)  із часткою же (ж): адже, аж, аніж, ніж, отже, отож, таж, таже, також,, теж, тож;

б)  із часткою би (б): аби, мовби, немовби, ніби, начеб, ненаякби, гейби;

в)  із часткою то: мовбито, немовбито, нібито, начебто, неначебто, тобто, цебто;

г) із часткою що: абощо, тощо, якщо;  

ґ) з префіксами: притому, притім, причому, причім, протер зате, затим.

Сполучник і чергується з й, якщо попереднє слово закін­чується або наступне починається з голосного: сонце й місяць, висока й струнка, співає й декламує, комети й астероїди, Київ й Одеса.

Сполучник — службова частина мови, яка слугує для поєднання між собою однорідних членів речення або речень.

Наприклад, у реченні Учітесь, читайте, і чужому научай­тесь, й свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог ка­рає, того діти цураються, в хату не пускають (Т. Шевченко)

Прийменники пишуться окремо від інших частин мови: уві сні, ,наді мною, піді мною, на жаль. їх треба відрізняти від префіксів, які пишуться разом: при березі і прибережний, над Дніпром і наддніпрянський, з-під шапки і спідлоба, перед осінню і передосінній, ліг на бік і відійшов набік.

Нерідко ті самі відношення між явищами дійсності можна передавати за допомогою різних мовних засобів, зокрема й прийменників. На місце в певних випадках можуть однаково вказувати прийменники в і на: в полі і на полі, в селі і на селі; але тільки: в парку, в саду, на майдані, на городі.

При прямій мові є слова автора, які вказують, кому нале­жить дане висловлювання чи думка. Слова автора, як правило, містять дієслова на позначення процесу мовлення (...

Презентація допомагає формувати в учнів уявлення про спільнокореневі слова на основі спорідненості слів, вчить виділяти спільну частину ...

...знайти влучного українського аналогу, а слова "переговори", "зустрічі" не досить влучно передають особлививе значення слова. Чи можна для більшої впізнаваності використовувати слово "метчмейкінг", як транслітерацію з ...

...а) у деяких давно засвоєних словах: бинт, вимпел, графин, диякон, єпископ, єхидна, імбир, кипарис, лимон, литаври, миля, митрополит, митра, мирт, спирт, химера, хрис­тиянство; б) У словах, запозичених із східних мов: башкир, ...

Корінь слова. Спільнокореневі слова.

Найважніші правила щодо правопису російських, білоруських, польських; чеських та інших слов’янських прізвищ такі: Апостроф і Ь перед Є, Я, Ї, Ю 1. Апостроф ставимо після тих самих приголосних, що і в українських словах , після ж н, д, т, ...

Презентація допомагає закріпити вміння учнів ділити слова для переносу, виділяти речення з тексту, виробляти навички правильного написання складних слів, розвивати уміння ділити слова на склади, формувати навички переносити слова з рядка в рядок, виховувати любов до природи, мови.

Яке слово правильно вживається замість слова "обслуговування" у реченні "Соціально економічна характеристика району обслуговування лікарні".

Не зрозуміло як правильно написати слово ДОКУМЕНТ у різних відмінках, наприклад: Назва документу чи Назва документа, на сайтах Міністерств використовується за першим варіантом, на сайті http://www.slovnyk.ua слово ДОКУМЕНТ у родовому відмінку пишеться ...

Чому у відповідях в слові "вовчик" корінь вовч і суфікс ик, а у слові "горобчик" корінь гороб, а суфікс чик?« 1 2 3 4 5 ... 49 50 »