...а) на межі префікса й кореня вони позначають відповідно два звуки — д + ж і д + з: підживлення, переджнивний, надзвичайний, відзнака; б) в інших позиціях вони позначають ... Апостроф (') і дефіс ( ) при розташуванні слів за алфавітом не враховуються. Наприклад, в алфавітному ряду зяб, з ясувати, зять враховано лише треті букви ...

...від морфеми, з одного боку, і від сло­восполучення, з іншого; не враховано існування в мові бага­тозначних слів. Певне значення (зміст, поняття) властиве не тільки ...редати куті меду, мати олію в голові), яке складається з двох і більше слів. Є багатозначні слова (голова на плечах, голова колони, голова зборів).

(І. Франко). У пестливій дитячій мові в неозначеній формі деяких діє­слів у суфіксі ти замість ...звука и виступають суфік­си ки, оньки, очки, усі тощо: спатки, їстоньки, питоньки, спатусі. Між коренем і суфіксом ти бувають суфікси ува (...

і до VI ст. н. є. У той час виникло багато слів, які стали спільним надбанням усіх слов'янських мов....тих діа­лектів, шо лягли в основу української мови, і творення яких не припиняється й досі, тобто власне українські слова. Біль­шість цих слів виникла й ...

...рослини {червоніють зірки у квітнику), і назва тварини {морська зірка). Слово немає, нема — якоюсь мірою дієслово, а якоюсь — предикативний прислівник. Групувати слова можна по різному, за ...частіше одного разу на мільйон слів тексту, хоч їх у мові є сотні тисяч. Зро­зуміло, і в цих групах є частіше й рідше вживані слова.

Найпоширенішим в українській мові є чергування о, є з і. Воно відбувається: а) у закритому складі: школа шкіл, гора — гірський, чоло — чільний, ... Під час змінювання і творення слів можуть відбуватися чергування голосних фонем. Найпоширенішим в українській мові є чергування о, є з і.

...у прикметниках, утворених від іншомовних слів на ст: контраст — контрастний, баласт — баластний, компост — компостний, форпост — форпостний; в) у числівниках шістнадцять, шістдесят, шістсот, у яких пишеться т, ...у вимові й на письмі в таких словах: тижня, тижневий — від тиждень; проїзний, виїзний, заїзний, під'їзний, переїзний, наїзник і под.

...прикметника «єдиний», «спільний»: Воля одна в нас, і одна в нас мета (М. Рильський); в) займенника «той самий»: Чи їде, чи ходить, — на одне виходить (Нар....в одній країні: сумний поет в сумній хатині рядами думи шикував (Леся Українка). Порядкові числівники вказують на порядок предметів при лічбі і відповідають на питання к ...

...і я (а не Мар і я), олі в е ць (а не о лів е ць). Так само не можна поділяти на частини для ...частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато ступ і нчастий (а не багатос туп ...

...є, ї після губних (м, в, п, б, ф), якщо губні стоять: на початку кореня: в'язати, зв'язок, м'який, розм'яклий, п'ять, вп'...« 1 2 3 4 »